Kompilatorer och interpretatorer (för D3 m fl): Kursvärdering hösten 2008

Sammanställning av kursvärderingen som genomfördes på tentan 3 november 2008.
Kursvärderingarna i original finns tillgängliga för den som vill läsa dem.

Blanketten

En anpassad version av institutionens kursvärderingsblankett användes.

Utfall

5 kursvärderingsblanketter lämnades in. 11 studenter skrev tentan. 15 studenter var registrerade på kursen.

Frågorna

Nr Text Svar
Mindre bra ... ... Bra Medelvärde Ej svar
1 Hur har kursen motsvarat målen i kursplanen? 0 0 3 2 3.40 0
2 Hur motsvarade kurslitteraturen kursens innehåll? 0 0 3 1 3.25 1
3 I vilken omfattning har föreläsningarna bidragit till förståelse av kursen? 0 0 0 5 4.00 0

Nr Text Svar
Mindre bra ... ... Bra Medelvärde Ej svar
4 Vilket utbyte har du haft av följande:
4a Laborationer (= den bokade och handledda labbtiden) 0 0 1 4 3.80 0
4b Inlämningsuppgifterna (= själva uppgifterna) 0 0 2 3 3.60 0

Nr Text Svar
Mindre bra ... ... Bra Medelvärde Ej svar
5 I vilken utsträckning har du fått den hjälp du behövt? 0 0 1 4 3.80 0
6 Vilken är din uppfattning om kursen som helhet? 0 0 2 3 3.40 0

Nr Text Svar
Antal svar Medel Min Max Norm Ej svar
7 Hur många timmar, schemalagd och övrig tid, har du totalt lagt ner på kursen? 3 135 75 170 200 2

Norm-värdet är det antal timmar som kursen borde krävt, om man räknar med att en heltidskurs kräver 40 timmar per vecka. Om någon student angivit ett intervall, till exempel 30-40 timmar, har jag använt medelvärdet, i det fallet 35 timmar.

Nr Text Svar
ja nej Ej svar
8 Har du blivit särbehandlad på grund av kön, etnisk tillhörighet...... 0 5 0

Nr Text Svar
ja nej ej tillämpbart Ej svar
9 Har kursinnehållet blivit belyst ur både kvinnliga och manliga aspekter (genusperspektiv)? 0 0 5 0

10. Vad tycker du har varit bra?

Svar som lämnades:

11. Förslag till förbättringar.

Svar som lämnades:

Kursledarens kommentarer


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), 5 november 2008