Örebro universitet
Akademin för naturvetenskap och teknik
Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se)


Tentamen i

Programmering i språket C

för D1 m fl, även distanskursen

lördag 25 februari 2012

Gäller som tentamen för:
DT1016 Datateknik A, Programmering grundkurs, provkod 0100
DT1007 Datateknik A, Tillämpad datavetenskap, provkod 0410
DT1006 Datateknik A, Programmering C, distans, provkod 0100
Hjälpmedel: Inga hjälpmedel.
Poängkrav: Maximal poäng är 40.
För godkänt betyg (3 respektive G) krävs 20 poäng.
Resultat och lösningar: Meddelas via e-post eller på kursens hemsida, http://basen.oru.se/kurser/c/2011-2012-p2/, senast lördag 17 mars 2012.
Återlämning av tentor: Efter att resultatet meddelats kan tentorna hämtas på universitetets centrala tentamensutlämning.
Examinator och jourhavande: Thomas Padron-McCarthy, telefon 070-73 47 013.
LYCKA TILL!

Prioritet och associativitet hos operatorerna i C

De viktigaste operatorerna:

Prioritet Kategori Operator Associativitet
Högsta Unära postfixoperatorer (), [], ->, ., ++, -- vänster
  Unära prefixoperatorer !, ++, --, +, -, *, &, sizeof, (typ) höger
  Multiplikation mm *, /, % vänster
  Addition mm +, - vänster
  Jämförelser <, <=, >=, > vänster
  Likhetsjämförelser ==, != vänster
  Logiskt OCH && vänster
  Logiskt ELLER || vänster
Lägsta Tilldelning =, +=, -=, *=, /=, %= höger

Uppgift 1 (1 p)

Vilka värden har följande C-uttryck?

a) 1 + 2 * 3

b) 1 - 2 - 3

c) 1 - 2 / 3

d) 1 < 2 - 3

Uppgift 2 (1 p)

Variablerna a, b och c är av typen int, och variabeln x är av typen float. Vilka värden har variablerna efter att följande kod har körts?

a = 1; b = a + 1; c = b + 1; x = c + 1;
if (a < b) {
    while (b < c)
        ++b;
    x = x + c;
}

Uppgift 3 (3 p)

Skriv ett komplett C-program (med #include och allt) som läser in två heltal. Om bägge heltalen är lika med 17 ska programmet skriva Sjutton!. Annars ska programmet skriva ut de två heltalen, men i omvänd ordning, alltså med det sist inmatade talet först.

I den här och alla andra uppgifter på tentan gäller:
Normalt är felhantering en stor del av ett program. Vad ska till exempel hända om användaren skriver Kalle när hon egentligen borde mata in ett tal? Här behövs dock ingen felhantering, om så inte särskilt efterfrågas i uppgiften.

Uppgift 4 (2 p)

Skriv en funktion, samma_inmatade_tal, som tar ett heltal som argument, och som också låter användaren mata in ett heltal. Om dessa båda tal är lika, ska funktionen returnera ett sant värde. Annars ska funktionen returnera ett falskt värde.

Uppgift 5 (1 p)

Vi vill kontrollera om användaren matar in talet 42. Skriv en main-funktion som anropar funktionen samma_inmatade_tal med 42 som argument, och om samma_inmatade_tal returnerar ett sant värde ska main skriva ut Ja. Annars ska main skriva ut Nej.

I den här och alla andra uppgifter på tentan gäller:
Om du behöver använda något från en tidigare uppgift eller deluppgift, till exempel anropa en funktion som skrevs i den tidigare uppgiften, så behöver du inte skriva samma kod igen. Du får också göra uppgiften även om du inte gjort den tidigare uppgiften.

Uppgift 6 (6 p)

På en Lotto-bricka finns det 35 nummer, numrerade från 1 till 35. Man ska välja sju av dessa. Man får bara välja varje nummer en gång.

Skriv ett C-program som läser in en lottorad bestående av sju heltal, och talar om ifall det är en tillåten rad. Det som ska kontrolleras är:

Man kan förutsätta att användaren alltid matar in sju riktiga heltal.

Ett exempel på en tillåten lottorad är 7 10 16 23 26 27 35. Tre exempel på lottorader som inte är tillåtna är 7 10 16 23 26 27 36, 7 10 16 23 26 27 27 och 7 10 16 23 26 35 27.

Uppgift 7 (1 p)

När man ritar bilder med en dator använder man för det mesta pixelgrafik, där ytan som ska ritas upp delas in i bildpunkter, och varje bildpunkt har en färg och ljusstyrka som anges med hjälp av tre färgvärden: rött, grönt och blått. Man kan tänka sig att det sitter tre små lampor i varje bildpunkt: en röd lampa, en grön lampa och en blå lampa. Därför behövs det tre tal för att beskriva färgen på varje bildpunkt. Vi tänker oss att vi anger färgerna med flyttal som kan variera från 0 (helt släckt) till 1 (maximal ljusstyrka). Exempelvis betyder taltrippeln 0.5-0-0 en halvstarkt lysande röd färg, eftersom den "röda lampan" är halvtänd och de gröna och blå "lamporna" är släckta.

Skapa posttypen Pixel. Den innehåller tre flyttal, som anger de tre färgernas värden för den bildpunkten.

Uppgift 8 (1 p)

Definiera en variabel av typen struct Pixel och initiera den med den halvstarkt lysande röda färgen från uppgiften ovan.

Uppgift 9 (2 p)

Skriv en funktion som heter equal_colours, som jämför två Pixel-poster och returnerar ett sant värde om de har samma färg. I annat fall ska den returnera ett falskt värde.

Uppgift 10 (1 p)

När man ska rita upp saker behövs förstås en hel masssa bildpunkter. Skapa därför posttypen Canvas som ska användas för att beskriva en rityta som är 1000 gånger 1000 bildpunkter stor. (Det engelska ordet "canvas" betyder ungefär "målarduk".)

Använd först #define för att definiera makrona CANVAS_WIDTH och CANVAS_HEIGHT, som båda ska ha värdet 1000. Definiera därefter posttypen Canvas, som är en post som innehåller en 1000x1000-matris av Pixel-poster.

Tips: En matris, eller tvådimensionell array, är helt enkelt en array av arrayer. Kom ihåg hur man skapar en array: int a[17] är en array av 17 stycken heltal. int m[20][30] är en 20x30-matris av heltal. På samma sätt som man kan komma åt plats 3 i arrayen a genom att skriva a[3], kan man komma åt plats (5, 7) i matrisen m genom att skriva m[5][7].

Uppgift 11 (3 p)

Skriv en funktion som heter solid, som fyller en hel Canvas med samma färg. Den ska ta två parametrar: dels en pekare till en Canvas-post, och dels en Pixel-post. Funktionen ska sätta alla bildpunkterna i ritytan så de får samma färg som den medskickade bildpunkten.

Uppgift 12 (3 p)

Skriv en funktion som heter border, som ritar en ram längs kanten av en Canvas. Den ska ta två parametrar: dels en pekare till en Canvas-post, och dels en Pixel-post. Funktionen ska sätta alla de yttersta bildpunkterna längs kanten på ritytan så de får samma färg som den medskickade bildpunkten.

Uppgift 13 (3 p)

Skriv en funktion som heter equal_canvases, som jämför två Canvas-poster och returnerar ett sant värde om de är lika, dvs om varje bildpunkt i den ena ritytan har samma färgvärde som bildpunkten på samma plats i den andra ritytan. I annat fall ska den returnera ett falskt värde. Använd funktionen equal_colours för att jämföra färgerna på bildpunkterna.

Uppgift 14 (2 p)

Skriv en main-funktion som har två lokala variabler av typen struct Canvas. Den ska börja med att först göra den ena ritytan enfärgad med hjälp av funktionen solid. Sedan ska den rita en ram med en annan färg på den ritytan med hjälp av funktionen border. Sedan ska den göra samma sak med den andra ritytan. Som avslutning ska den använda funktionen equal_canvases för att kontrollera att de båda ritytorna verkligen ser likadana ut. Om de inte gör det ska den skriva ut Fel! Olika!. Om de är lika ska inget skrivas ut.

Uppgift 15 (10 p)

a) (4p)
Skriv en funktion save_canvas som tar två parametrar: en Canvas-post (eller, om du vill, en pekare till den) och en textsträng. Funktionen ska öppna filen med det angivna namnet, skriva ritytans data på den i något lämpligt format, och sedan stänga filen. Om filen inte går att öppna för skrivning, ska ett felmeddelande skrivas ut, och programmet ska avslutas.

b) (4p)
Vi vill förstås också ha en funktion som kan läsa in ritytan från filen. Skriv den funktionen. Den ska heta read_canvas. Om filen inte går att öppna för läsning, ska ett felmeddelande skrivas ut, och programmet ska avslutas.

c) (2p)
Nu vill vi provköra funktionerna save_canvas och read_canvas. Skriv en main-funktion som först sparar en rityta på en fil med hjälp av save_canvas, och sen läser in den med read_canvas. Därefter ska den använda funktionen equal_canvases för att kontrollera att den inlästa ritytan är likadan som den vi sparade på filen. Om de inte lika ska den skriva ut Fel! Olika!. Om de är lika ska inget skrivas ut.