Tillbaka till lektionslistan

Mobila applikationer med Android: Lektion 6

Idag: Accelerometer-API:et

Klicka på startknappen i den lilla mediaspelaren ovan för att lyssna på lektionen. (Man kan behöva vänta en stund på att ljudfilen laddas ner.) Om mediaspelaren inte syns, eller om det inte fungerar av något annat skäl, kan man klicka här för att ladda ner mp3-filen (ca 19 minuter, ca 9 megabyte). Beroende på hur webbläsaren är konfigurerad kan det kräva ett separat mp3-spelarprogram av något slag.

Bild 1: Simple Accelerometer Test

HTC Desire

Bild 2: Programmet i emulatorn

Hur det ska se ut (i emulatorn)

Bild 3: Skicka nya accelerationsvärden till emulatorn

Telnet

Ett tillägg våren 2013 (inte med på ljudspåret):
I en del versioner av Android och/eller utvecklingsmiljön fungerar det inte att styra accelerometern i emulatorn med kommandon via telnet. Det fungerade när jag körde en emulator med Android 2.2, men inte när jag körde en emulator med Android 2.3.3 eller 4.1. Man kan ersätta emulatorns sensor-API med ett annat (som heter SensorSimulator), men det är nog inte värt besväret. Om man har en riktigt telefon eller surfplatta bör man prova med den.

Ett annat tillägg våren 2012 (inte med på ljudspåret):
På en del modernare versioner av Windows, till exempel Windows 7, finns programmet telnet inte med som default, men det är enkelt att installera:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771275%28v=ws.10%29.aspx

Bild 4: Accelerationen syns

Hur det ska se ut (i emulatorn)

Bild 5: Sensor-API:et

Sensor-API:et

"Bild" 6: Koden för (den nya) BounceView

BounceView.java

  1  package se.nekotronic.simpleaccelerometer;
  2  
  3  import java.util.Timer;
  4  import java.util.TimerTask;
  5  
  6  import android.content.Context;
  7  import android.graphics.Canvas;
  8  import android.graphics.Color;
  9  import android.graphics.Paint;
  10  import android.hardware.Sensor;
  11  import android.hardware.SensorEvent;
  12  import android.hardware.SensorEventListener;
  13  import android.hardware.SensorManager;
  14  import android.util.AttributeSet;
  15  import android.util.Log;
  16  import android.view.Display;
  17  import android.view.Surface;
  18  import android.view.View;
  19  import android.view.WindowManager;
  20  
  21  public class BounceView extends View {
  22    // Ball position, measured in SCREENS. Starts in the middle.
  23    private float ball_x = 0.5f;
  24    private float ball_y = 0.5f;
  25    // Ball movement, measured in SCREENS PER SECOND
  26    private float ball_dx = 0.1f;
  27    private float ball_dy = 0.05f;
  28    // Measured in pixels
  29    private int ball_radius = 10;
  30      
  31    private int width_pixels;
  32    private int height_pixels;
  33      
  34    private Timer the_ticker;
  35    private SensorManager sensor_manager;
  36    private Sensor accelerometer;
  37    private SensorEventListener accelerometer_listener;
  38    private WindowManager window_manager;
  39    private Display display;
  40    
  41    private float acceleration_x = 0;
  42    private float acceleration_y = 0;
  43    private float acceleration_z = 0;
  44  
  45    private void init(Context context) {
  46      // We need the SensorManager to access the accelerometer
  47      sensor_manager = (SensorManager) context.getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
  48      accelerometer = sensor_manager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);
  49      // We need the WindowManager to get the Display, and the Display to find the rotation
  50      window_manager = (WindowManager) context.getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE);
  51      display = window_manager.getDefaultDisplay();
  52      accelerometer_listener = new SensorEventListener() {
  53        @Override
  54        public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
  55          // Who cares? Do nothing.        
  56        }
  57  
  58        @Override
  59        public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
  60          if (event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) {
  61            // acceleration_x = event.values[0];
  62            // acceleration_y = event.values[1];
  63            acceleration_z = event.values[2];
  64            
  65            switch (display.getOrientation()) {
  66  
  67              case Surface.ROTATION_0:
  68                acceleration_x = event.values[0];
  69                acceleration_y = event.values[1];
  70                break;
  71              case Surface.ROTATION_90:
  72                acceleration_x = -event.values[1];
  73                acceleration_y = event.values[0];
  74                break;
  75              case Surface.ROTATION_180:
  76                acceleration_x = -event.values[0];
  77                acceleration_y = -event.values[1];
  78                break;
  79              case Surface.ROTATION_270:
  80                acceleration_x = event.values[1];
  81                acceleration_y = -event.values[0];
  82                break;
  83            }
  84          }
  85        }
  86      };
  87    }
  88    
  89    public BounceView(Context context) {
  90      super(context);
  91      init(context);
  92    }
  93      
  94    public BounceView(Context context, AttributeSet attrs) {
  95      super(context, attrs);
  96      init(context);
  97    }
  98  
  99    @Override
 100      protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
 101      super.onSizeChanged(w, h, oldw, oldh);
 102      width_pixels = w;
 103      height_pixels = h;
 104    }
 105  
 106    public static final double roundDouble(double d, int places) {
 107      return Math.round(d * Math.pow(10, (double)places)) / Math.pow(10, (double)places);
 108    }
 109      
 110    private int frames = 0;
 111      
 112    @Override
 113      protected void onDraw(Canvas canvas) {
 114      super.onDraw(canvas);
 115      Paint p = new Paint();
 116      int w = width_pixels > 0 ? width_pixels : canvas.getHeight();
 117      int h = height_pixels > 0 ? height_pixels : canvas.getWidth();
 118      
 119      // The ball is green when in the crosshairs
 120      if (Math.sqrt(Math.pow(ball_x * w - w/2.0f, 2) + Math.pow(ball_y * h - h/2.0f, 2)) < ball_radius)
 121        p.setColor(Color.GREEN);
 122      else
 123        p.setColor(Color.BLUE);
 124      canvas.drawCircle(ball_x * w, ball_y * h, ball_radius, p);
 125      
 126      // Show acceleration as a white ball
 127      float ax = 0.5f - 0.04f * acceleration_x;
 128      float ay = 0.5f + 0.04f * acceleration_y;
 129      p.setColor(Color.WHITE);
 130      canvas.drawCircle(ax * w, ay * h, ball_radius, p);
 131      canvas.drawLine(w * 0.5f, h * 0.5f, w * ax, h * ay, p);
 132      
 133      p.setColor(Color.RED);
 134      canvas.drawText("Ball: x = " + String.format("%.2f", ball_x) +
 135              ", y = " + String.format("%.2f", ball_y) +
 136              ", dx = " + String.format("%.2f", ball_dx) +
 137              ", dy = " + String.format("%.2f", ball_dy),
 138              20.0f, 20.0f, p);
 139      canvas.drawText("w = " + w + " (" + width_pixels + ")" +
 140              ", h = " + h + " (" + height_pixels + ")",
 141              20.0f, 40.0f, p);
 142      canvas.drawText("Acc: X = " + String.format("%.2f", acceleration_x) +
 143              ", Y = " + String.format("%.2f", acceleration_y) +
 144              ", Z = " + String.format("%.2f", acceleration_z),
 145              20.0f, 60.0f, p);
 146      ++frames;
 147      canvas.drawText("frames = " + frames,
 148              20.0f, 80.0f, p);
 149      
 150      // A crosshair at the middle of the screen
 151      float crosswidth = Math.min(w, h) * 0.1f;
 152      canvas.drawLine(w * 0.5f - crosswidth, h * 0.5f, w * 0.5f + crosswidth, h * 0.5f, p);
 153      canvas.drawLine(w * 0.5f, h * 0.5f - crosswidth, w * 0.5f, h * 0.5f + crosswidth, p);
 154      
 155      canvas.drawText("basen.oru.se/android",
 156              20.0f, h - 5.0f, p);
 157    } // onDraw
 158  
 159    // Called when the app is visible(possibly: again). We should start moving.
 160    public void resume() {
 161      the_ticker = new Timer();
 162      TimerTask task = new TimerTask() {
 163          @Override
 164            public void run() {
 165            update_simulation();
 166            // We get CalledFromWrongThreadException if we just just call invalidate().
 167            // It must be done in the right thread!
 168            Runnable r = new Runnable() {
 169                @Override
 170                  public void run() {
 171                  invalidate();
 172                }
 173              };
 174            getHandler().post(r);
 175          }
 176        };
 177      // Give it a full second to set things up, before we start ticking
 178      // (It crashed with java.lang.NullPointerException when starting after 30 ms, but worked with 40.)
 179      the_ticker.schedule(task, 1000, 10);
 180      // Start listening to the accelerometer
 181      sensor_manager.registerListener(accelerometer_listener, accelerometer, SensorManager.SENSOR_DELAY_UI);
 182    } // resume
 183  
 184    // Called when the app has been hidden. We should stop moving.
 185    public void pause() {
 186      nanos_when_paused = java.lang.System.nanoTime(); 
 187      the_ticker.cancel();
 188      the_ticker = null;
 189      sensor_manager.unregisterListener(accelerometer_listener);
 190    }
 191      
 192    // -1 is not guaranteed to never happen, but we ignore that 
 193    private long previous_nanos = -1;
 194    private long nanos_when_paused = -1;
 195  
 196    // Calculate the ball's new position and speed
 197    private void update_simulation() {
 198      long now_nanos = java.lang.System.nanoTime();
 199      if (previous_nanos == -1 || now_nanos < previous_nanos) {
 200        // First time, or overflow, so don't update the game
 201        previous_nanos = now_nanos; 
 202        return;
 203      }
 204  
 205      long nanos = now_nanos - previous_nanos; 
 206      if (nanos_when_paused != -1) {
 207        // We have been paused!
 208        nanos = nanos_when_paused - previous_nanos;
 209        nanos_when_paused = -1;
 210      }
 211  
 212      previous_nanos = now_nanos;
 213      double seconds = nanos / 1e9;
 214  
 215      ball_dx -= acceleration_x / 4000;
 216      ball_dy += acceleration_y / 4000;
 217  
 218      ball_x += ball_dx * seconds;
 219      ball_y += ball_dy * seconds;
 220  
 221      // Yes, this ignores that the ball has a radius.
 222      
 223      if (ball_x < 0) {
 224        Log.d("Bounce", "Bounce on left wall");
 225        ball_x = -ball_x;
 226        ball_dx = -ball_dx;
 227      }
 228      if (ball_x > 1) {
 229        Log.d("Bounce", "Bounce on right wall");
 230        ball_x = 2 - ball_x;
 231        ball_dx = -ball_dx;
 232      }
 233      if (ball_y < 0) {
 234        Log.d("Bounce", "Bounce on ceiling");
 235        ball_y = -ball_y;
 236        ball_dy = -ball_dy;
 237      }
 238      if (ball_y > 1) {
 239        Log.d("Bounce", "Bounce on floor");
 240        ball_y = 2 - ball_y;
 241        ball_dy = -ball_dy;
 242      }    
 243    } // update_simulation   
 244  } // class BounceView

Bild 7: Vrid så startar den om - dåligt!

På en riktigt telefon med accelerometer: Vrid den.
I emulatorn: CTRL-F11.

Hur det inte ska se ut (i emulatorn)

Ett tillägg våren 2014 (inte med på ljudspåret):
I en del nyare versioner av Android verkar rotering av emulatorn med CTRL-F11 inte fungera. Riktiga device fungerar, men inte i emulatorn.

"Bild" 8: Stäng av skärmrotationen

Ändra i AndroidManifest.xml. Funkar i telefonen (HTC Desire), men av någon anledning inte i emulatorn.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   package="se.nekotronic.simpleaccelerometer"
   android:versionCode="1"
   android:versionName="1.0">
  <uses-sdk android:minSdkVersion="7" />

  <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
    <activity android:name=".SimpleAccelerometerTestActivity"
         android:label="@string/app_name"
         android:screenOrientation="nosensor">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>

  </application>
</manifest>

Övningar

Tillbaka till lektionslistan


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 23 april 2014