Logotype Örebro universitet

Akademin för naturvetenskap och teknik

Kursplan


Datateknik B, PDA-applikationer med .NET, 7,5 högskolepoäng
Computer Engineering, Applications for PDAs using .NET, Intermediate Course, 7.5 higher education credits


Kurskod: DT2005 Utbildningsområde: Tekniska området
Huvudområde: Datateknik Högskolepoäng: 7,5
Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupningsnivå: B
Inrättad: 2006-10-27 Senast ändrad: 2007-03-14
Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2008 Beslutad av: Akademichef


Mål

Mål för utbildning på grundnivå

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen [HL])

Kursens mål

Kursens mål är att studenten efter avslutad kurs skall ha:
- förståelse för hur små datorer, som smarta mobiltelefoner och handdatorer, skiljer sig från vanliga skrivbordsdatorer, och vilka begränsningar de har
- förståelse för hur de skillnaderna påverkar konstruktion och utveckling av program
- kunskaper om plattformen .NET och förståelse för dess uppbyggnad och ingående delar
- praktiska färdigheter i applikationsutveckling med språket C# för plattformen .NET Compact Framework.


Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar utveckling av applikationer under plattformen .NET som skall exekveras i PDA:er med operativsystemen Pocket PC eller Windows CE.

Kursen består av två delkurser:

Delkurs I: Teoridel, 3 poäng.
Inledningsvis studeras plattformen .NET med dess ingående komponenter. Vidare studeras den begränsade miljön hos PDA-enheter. Även likheter och skillnader med andra miljöer diskuteras. Därefter studeras människa-datorinteraktions-aspekter för utveckling av applikationer med begränsade resurser. Genomgående under kursen omsätts teori till praktik genom olika implementeringar av PDA-applikationer med hjälp av programspråket C#.

Delkurs II: Inlämningsuppgifter, 4.5 poäng.
Verktyg och metoder för programmering för .NET Compact Framework.


Studieformer

Undervisning sker enbart på distans. Studiematerial och övningsuppgifter distribueras via en internetbaserad kommunikationsplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Teori, 3 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Kursen examineras genom en on-line-tentamen.
Inlämningsuppgifter, 4,5 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Individuella Inlämningsuppgifter och en individuell projektuppgift.

För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för examination.


Betyg

Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).

Som betyg skall, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Teori
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Inlämningsuppgifter
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för examination.


Särskild behörighet och andra villkor

Informatik A, Grundkurs i Java, 7,5 högskolepoäng eller Datateknik C, Java för gränssnitt och nätverk, 7,5 högskolepoäng.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för tillgodoräknanden.


Övergångsbestämmelser

Om en kurs genomgått förändringar som är så omfattande att studenten inte på grundval av tidigare genomgången kurs kan ta del av den förändrade kursens ordinarie tentamen, skall studenten beredas möjlighet till minst tre särskilda prov jämnt fördelade under en tidsperiod av arton månader efter det att kursen upphört eller förändringarna ägt rum. Tiden räknas från och med utgången av den termin kursen upphört eller förändringen inträdde.

Skulle kurslitteraturen ha förändrats så att den bedöms som väsentligt annorlunda, skall studenten ges möjlighet att göra minst tre prov baserade på den tidigare gällande kurslitteraturen, om den fortfarande kan bedömas relevant i kunskapshänseende, under en tidsperiod av arton månader. Tiden räknas från och med utgången av den termin som kurslitteraturen förändrades.

För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för examination.


Övriga föreskrifter

Som betyg på kursen ges betyget från delkurs II, givet att delkurs I är godkänd.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Niittula, Tommy (2005)
Windows Mobile-programmering
Studentltteratur, ISBN/ISSN: 91-44036-18-3
You, Paul & David Durant (2004)
.NET Compact Framework Programming with C#
Addison-Wesley, ISBN/ISSN: 0-32-117403-8

Tillägg och kommentarer till litteraturlistan

Övrigt studiematerial tillhandahålles via den internetbaserade kommunikationsplattformen.


Se denna kursplan som PDF