Logotype Örebro universitet

Institutionen för teknik

Kursplan


PDA-applikationer med .NET, 5 poäng
Applications for PDAs using .NET, Intermediate, 5 points


Kurskod: TDP127 Nivå: B
Ämne: Datateknik Utbildningsområde: Tekniska området
Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2006 ECTS: 7,5 credits
Fastställd: 2005-06-17 Senast ändrad: 2005-09-30
    Beslutad av: Institutionsstyrelse


Syfte

Kursens övergripande mål är att ge teoretiska kunskaper om och praktiska färdigheter i utveckling av Personal Digital Assistant-applikationer, sk. PDA-applikationer, för .NET-plattformen.

Kursens mål är att ge:
- Kunskaper om fysiska och visuella begränsningar i PDA:er.
- Kunskaper om Människa-datorinteraktion-aspekter relaterade till applikationer som exekveras i miljöer med begränsade resurser
- Kunskaper om plattformen .NET och förståelse för dess ingående delar
- Praktiska färdigheter i applikationsutveckling för plattformen .NET Compact Framework


Innehåll

Kursen behandlar utveckling av sk. Smart Device Applications på plattformen .NET som skall exekveras i PDA:er med operativsystemen Pocket PC eller Windows CE.

Kursen består av två delkurser.
Delkurs I: Teoridel, 2 poäng.
Inledningsvis studeras plattformen .NET med dess ingående komponenter. Vidare studeras den begränsade miljön hos PDA-enheter. Även likheter och skillnader med andra miljöer diskuteras. Därefter studeras Människa-datorinteraktion-aspekter för utveckling av applikationer med begränsade resurser. Genomgående under kursen omsätts teori till praktik genom olika implementeringar av PDA-applikationer med hjälp av programspråket C#.

Delkurs II: Inlämningsuppgifter, 3 poäng.
Verktyg och metoder för programmering med .NET Compact Framework


Undervisning

Undervisning sker enbart på distans. Studiematerial och övningsuppgifter distribueras via en internetbaserad kommunikationsplattform.


Examination

Teoridel, 2 poäng. (Provkod: 0110)
Kursen examineras genom en enskild skriftlig tentamen.
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Inlämningsuppgifter, 3 poäng. (Provkod: 0220)
Inlämningsuppgifter
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Betyg

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).


Behörighet

Informatik A, grundkurs i Java, 5 poäng eller Javaprogrammering, 5 poäng.


Övriga föreskrifter

Som betyg används något av uttrycken underkänt (U), godkänt (G) eller väl godkänt (VG). För att erhålla betyget G på kursen skall tentamen ha givits betyget G och för att erhålla betyget VG på kursen skall tentamen ha givits betyget VG.

För information om examination och rätten till förnyat prov se tentamensordningen vid Örebro universitet.


Litteratur

Obligatorisk litteratur

You, Paul & David Durant (2004)
.NET Compact Framework Programming with C#
Addison-Wesley, ISBN/ISSN: 0-32-117403-8

Tillägg och kommentarer till litteraturlistan

Övrigt studiematerial tillhandahålles via den internetbaserade kommunikationsplattformen.


Se denna kursplan som PDF