Logotype Örebro universitet

Institutionen för teknik

Kursplan


Datateknik A, Introduktion till mobiltelefonprogrammering, 4,5 högskolepoäng
Computer Engineering, Introduction to Mobile Telephone Programming, Basic Course, 4.5 higher education credits


Kurskod: DT1023 Utbildningsområde: Tekniska området
Huvudområde: Datateknik Högskolepoäng: 4,5
Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupningsnivå: A
Inrättad: 2008-11-05 Senast ändrad: 2008-11-05
Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2009 Beslutad av: Akademichef


Mål

Mål för utbildning på grundnivå

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen [HL])

Kursens mål

Efter fullgjord kurs ska studenten ha:
- kunskaper om plattformen Java ME och förståelse för dess ingående delar
- praktiska färdigheter i applikationsutveckling för plattformen J2ME
- förståelse för hur fysiska och visuella begränsningar i mobiltelefoner och andra handhållna enheter påverkar konstruktionen av program och användargränssnitt.


Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar följande moment:
- introduktion till plattformen Java ME och utveckling av program för den plattformen
- verktyg och metoder för programutveckling för Java ME
- användargränssnitt för mobiltelefonprogram
- lagring av data på mobiltelefoner
- grafik och spel
- åtkomst av GPS från ett mobiltelefonprogram.


Studieformer

Undervisningen sker som seminarier och praktiska övningar. Deltagande är obligatoriskt.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Examination, 4,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Examination sker genom aktivt seminariedeltagande samt redovisningar av projektet.

För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för examination.


Betyg

Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).

Som betyg skall, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.

Som betyg på kursen används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Examination
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för examination.


Särskild behörighet och andra villkor

Grundläggande behörighet för högskolestudier

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för tillgodoräknanden.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Referenslitteratur

Jonathan Knudsen (2008)
Kicking Butt with MIDP and MSA: Creating Great Mobile Applications
Prentice Hall, 432 sidor

Se denna kursplan som PDF