Kompilatorer och interpretatorer: Lösningar till tentamen 2004-03-16

Med vissa ändringar och rättelser.

Observera att detta är förslag på lösningar. Det kan finnas andra lösningar som också är korrekta, och det kan hända att en del av lösningarna är mer omfattande än vad som krävs för full poäng på uppgiften.

Uppgift 1: Faser (7 p)

a) 4p
 1. Scanning eller lexikalisk analys. Källprogrammet, som oftast är en sekvens av tecken, delas upp i tokens. Utdata är en sekvens av tokens.
 2. Parsning eller syntaktisk analys. Sekvensen av tokens från scannern jämförs med grammatiken för källspråket, för att se om källprogrammet stämmer överens med grammatiken. Parse-träd kan, men måste inte, byggas fysiskt i form av datastrukturer. Även om inget parse-träd verkligen byggs, går parsern igenom tokensekvensen och grammatikreglerna i en ordning så att ett parse-träd skulle kunna byggas. Utdata är parse-träden (som alltså kan vara implicita i den ordning som grammatikreglerna gås igenom).
 3. Semantisk analys, som avgör och kontrollerar källprogrammets betydelse, så att källprogrammet inte bara stämmer överens med grammatiken, utan också har en meningsfull betydelse. Här ingår till exempel typkontroll och annan hantering av datatyper. Indata kan vara de parse-träd som byggts i föregående fas, och utdata kan bestå av samma parse-träd, men nu kompletterade bland annat med typinformation.
 4. Generering av mellankod (även kallad intermediärkod). Indata kan vara parse-träden som byggts av parsern, och utdata är programmet i form av mellankod. En vanlig form av mellankod är treadressinstruktioner.
 5. Optimering, där programmet skrivs om för att bli antingen snabbare, mindre eller båda delarna. Såväl indata som utdata består normalt av mellankod (se föregående fas), men optimering kan även göras på trädstrukturer, assemblerinstruktioner och maskinkodsinstruktioner.
 6. Kodgenerering, som slutligen skapar målprogrammet. Indata är den optimerade mellankoden. Utdata består av instruktioner för målmaskinen, och kan bestå av assemblerinstruktioner, maskinkodsinstruktioner eller instruktioner (till exempel i form av bytekod) för någon virtuell maskin.
b) 3p

De vanligaste typerna av fel:

Även andra fel, som till exempel brott mot begränsningar i kompilatorn (för långa identifierare, för stora program) kan tas upp här.

Uppgift 2: Kontextfri grammatik (10 p)

Expr -> Term | Expr '+' Term | Expr '-' Term
Term -> Faktor | Term '*' Faktor | Term '/' Faktor
Faktor -> number | '(' Expr ')' | sin '(' Expr ')' | cos '(' Expr ')'

Uppgift 3: Top-down-parsning (16 p)

a) 1p

Parse-trädet för aac

b) 2p

Parse-trädet för abbbabbb

c) 2p

Produktionen

Z -> Z c
innehåller vänsterrekursion. En recursive-descent-parser som parsar en sträng, och ska matcha icke-terminalen Z, anropar proceduren Z. I den proceduren avgörs om källsträngen matchar högerledet Z b. Det sker genom att de olika delarna av högerledet matchas, och vi börjar med att matcha Z genom att anropa proceduren Z. Och nu är vi alltså tillbaka i samma procedur, utan att ha "förbrukat" några tokens i inmatningen, och så håller det på i en oändlig rekursion.

d) 4p

Eliminering av vänsterrekursion: A -> A x | y blir A -> y R och R -> x R | empty
(Fel svar: A -> A x | x blir A -> x R och R -> x R | empty.
Det är bara i just den här grammatiken som det råkar vara så att x = y.)

I vår grammatik kommer regeln

Z -> Z c | c
att omvandlas till de två reglerna
Z -> c R
R -> c R | empty

e) 7p

En del av felkontrollerna i nedanstående program är redundanta. Kontrollen av att det inmatade uttrycket är slut behöver inte vara med. Spårutskrifterna, som skriver ut namnen på icke-terminaler, behöver inte heller vara med.

int lookahead;

void error() {
 printf("Ledsen error.\n");
 exit(EXIT_FAILURE);
}

void match(int expected) {
 if (lookahead != expected)
  error();
 else
  lookahead = scan();
}

extern void S(), X(), Y(), Z(), R();

void S() {
 printf("S\n");
 match('a');
 X();
}

void X() {
 printf("X\n");
 if (lookahead == 'a' || lookahead == 'b')
  Y();
 else if (lookahead == 'c')
  Z();
 else
  error();
}

void Y() {
 printf("Y\n");
 if (lookahead == 'b') {
  match('b');
  Y();
  match('b');
 }
 else if (lookahead == 'a')
  match('a');
 else
  error();
}

void Z() {
 printf("Z\n");
 match('c');
 R();
}

void R() {
 printf("R\n");
 if (lookahead == 'c') {
  match('c');
  R();
 }
 else {
  /* Match empty */
 }
}

void parse() {
 printf("parse\n");
 lookahead = scan();
 S();
 match('$'); /* End of expression */
 printf("Ok.\n");
}

Uppgift 4: Lexikalisk analys (4 p)

Nej, grammatiken kan inte beskrivas med ett reguljärt uttryck.

Grammatiken innehåller regeln

Y -> b Y b | a
Den motsvaras av alla strängar som består av ett a omgivet av lika många b på varje sida. Eftersom reguljära uttryck inte tillåter rekursion, och inte har någon annan mekanism för att "komma ihåg" saker från en del av ett uttryck till ett annat, går det inte att skriva ett reguljärt uttryck för det.

(En kommentar: Det spelar ingen roll om man använder den givna grammtiken, eller den som man själv modifierat. Förutsatt att man har gjort rätt beskriver de ju samma språk.)

Här är ett härledningsträd för vilka strängar som kan härledas ur startsymbolen S:

Härledningsträd för startsymbolen S

Det reguljära uttrycket (ab*ab*)|(acc*) (eller motsvarande) är fel svar på uppgiften, eftersom det alltså måste vara lika många b på varje sida om a, och det kan man inte ange med ett reguljärt uttryck, men det svaret ger ändå två poäng.

Att bara svara nej på frågan och hänvisa till att grammatiken är rekursiv räcker inte. Exempelvis kan den rekursiva grammatiken S -> S a | b skrivas som det reguljära uttrycket ba*.

Uppgift 5: Tvetydighet (5 p)

a) 1p

Att man kan bilda två eller flera olika parse-träd för samma token-sekvens.

b) 2p

Uttryck -> Uttryck + Uttryck | 3
Denna grammatik matchar bland annat strängen 3 + 3 + 3.
Men den kan parsas på flera olika sätt:

Två olika parse-träd för 3 + 3 + 3

c) 2p

Tvetydigheten är ett problem om de olika parse-träden betyder olika saker. Om de inte betyder olika saker, är tvetydigheten förmodligen inte ett problem.

Exempel:

Uttryck -> Uttryck - Uttryck | 3
Här kan strängen 3 - 3 - 3 tolkas antingen som uttrycket (3 - 3) - 3, vilket beräknas till -3, eller som 3 - (3 - 3), vilket blir 3. Här är det alltså viktigt att grammatiken är entydig, och att parsern alltid tolkar uttrycket på samma (korrekta) sätt, för annars kan ju resultatet bli fel.

Ett annat exempel är en grammatik som beskriver sekvenser av en eller flera stjärnor (till exempel för recensioner av biofilmer):

Stjärnor -> Stjärnor Stjärnor | *
Grammatiken är tvetydig, men här spelar det inte så stor roll om *** tolkas som två stjärnor följt av en stjärna, eller en stjärna följt av två stjärnor.

(Ett annat och helt rimligt svar på uppgift c är att tvetydighet alltid är ett problem, eftersom det skapar svårigheter när vi ska skriva parsern.)

Uppgift 6: Mellankodsgenerering (10 p)

a) 3p

Ett abstrakt syntaxträd

Andra lösningar är möjliga för att representera blocket med de två satserna.

b) 3.5p

    rvalue x
    push 3
    minus
    rvalue y
    rvalue z
    plus
    greaterthan
    jumpfalse ELSE
    lvalue x
    rvalue x
    rvalue y
    minus
    push 1
    minus
    assign
    lvalue y
    push 3
    push 2
    rvalue z    
    multiply
    minus
    assign
    goto AFTER_ELSE
ELSE:  lvalue x
    rvalue z
    assign
AFTER_ELSE:

c) 3.5p

    t1 = x - 3
    t2 = y + z
    if (t1 ≤ t2) goto ELSE
    t3 = x - y
    t4 = t3 - 1
    x = t4
    t5 = 2 * z
    t6 = 3 - t5
    y = t6
    goto AFTER_ELSE;
ELSE:  x = z;
AFTER_ELSE:
Egentligen ska varje inre nod i ett uttryck bli en temporärvariabel, men man kan också göra vissa optimeringar direkt i genereringen av mellankod:
    t1 = x - 3
    t2 = y + z
    if (t1 ≤ t2) goto ELSE
    t3 = x - y
    x = t3 - 1
    t4 = 2 * z
    y = 3 - t4
    goto AFTER_ELSE;
ELSE:  x = z;
AFTER_ELSE:

Uppgift 7: Syntaxstyrd översättning (6 p)

Notera att beskrivningen av for-loopen inte är fullständig! Det står inte om det andra uttrycket, det som anger den övre gränsen för loopvariabeln, ska beräknas en enda gång före loopen eller en gång för varje varv i loopen. Översättningsschemat blir olika, beroende på vilket alternativ man väljer. Nedan har jag valt att beräkna uttrycket en enda gång före loopen.
Statement -> for identifier = Expression1 to Expression2 do Statement1
{
    string limit = new_temporary_variable();
    string before = new_label();
    string after = new_label();
    Statement.code =
     Expression1.code +
     instruction(identifier.place + " = " + Expression1.place) +
     Expression2.code +
     instruction(limit.place + " = " + Expression2.place) +
     instruction(before + ":") +
     instruction("if " + identifier.place + " > " + limit.place +
           " goto " + after) +
     Statement1.code +
     instruction(identifier.place + " = " +
           identifier.place + "+" + "1") +
     instruction("goto " + before) +
     instruction(after + ":");
}
Vi antar att funktionerna new_label och new_temporary_variable genererar ett nytt, unikt namn på en label respektive på en variabel.

Som exempel skulle satsen

for i = 2 to 5 do Writeln(i)
kunna generera (den o-optimerade) koden
    t1 = 2
    i = t1
    t2 = 5
    t3 = t2
label1: if i > t3 goto label2
    param i
    call Writeln, 1
    i = i + 1
    goto label1
label2:

Uppgift 8: Skräpsamling (5 p)

a) 3p

Varje objekt som ska kunna skräpsamlas innehåller en referensräknare, som helt enkelt är en (liten) variabel som anger hur många pekare det finns till objektet. Varje gång man ändrar innehållet i en pekarvariabel i programmet, måste man justera dessa referensräknare. Referensräknaren i det objekt som pekaren pekar på efter ändringen ska ökas med ett, och referensräknaren i det objekt som pekaren pekade på före ändringen ska minskas med ett. Om referensräknaren i ett objekt stegas ner till noll, vet man att det objektet inte längre har några pekare till sig. Det kan därför aldrig mer nås, utan är skräp och kan avallokeras eller återanvändas.

Det är fel svar att skriva att räknandet av referenser sker "när skräpsamlaren körs". Referensräknaren uppdateras direkt i samband med att en pekare ändras. Periodiskt återkommande skräpsamlingar är en egenhet hos mark-and-sweep, inte hos normal referensräkning.

Det är också fel svar att skriva att objekten tas bort "nästa gång skräpsamlaren körs". Normalt tas ett objekt bort direkt när dess referensräknare gått ner till noll, omedelbart efter att en pekare ändrades.

b) 2p

Cirkulära datastrukturer. Följande fyra poster, som är tänkta som element i en länkad lista, har inga pekare till sig och kan därför aldrig mer nås av programmet, men var och en av posterna har fortfarande en referens till sig, och kan därför inte återanvändas om man använder vanlig referensräkning.

Cirkulära datastrukturer

Uppgift 9: Några termer (7 p)


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se) 19 mars 2004