Grammatiktransformationer

Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: Thomas.Padron-McCarthy@oru.se). Senaste ändring: 6 september 2007.

Det här avsnittet handlar om hur man ibland måste skriva om sin grammatik för att kunna skriva en parser.

Innan du läser det här avsnittet bör du kunna följande:

Att skriva en prediktiv recursive-descent-parser

Vi antar att vi har ett syntax-styrt översättningsschema, som innehåller produktioner och semantiska aktioner. Vi ska skriva en prediktiv recursive-descent-parser, som implementerar detta översättningsschema.

Stegen i sammanfattning:

 1. Skriv en grammatik som beskriver det källspråk du vill parsa.
 2. Är grammatiken tvetydig? I så fall måste du först bestämma vilken av betydelserna som är den rätta, och sen skriva om grammatiken så att den bara tillåter den betydelsen. (Exempel: Ska 3-4-5 tolkas som (3-4)-5, som blir -6, eller som 3-(4-5), som blir 4?)
 3. Om parsern ska göra något mer än bara kontrollera att källprogrammet följer grammatiken, måste du stoppa in semantiska aktioner som gör det du vill göra. Det kan vara att beräkna värdet av uttryck, att generera kod, eller något annat.
 4. Innehåller grammatiken FIRST()-konflikter? I så fall måste du skriva om grammatiken, så att FIRST()-konflikterna försvinner.
 5. Innehåller grammatiken vänsterrekursion (vilket kommer att förklaras strax vad det är)? I så fall måste du skriva om grammatiken, så att vänsterrekursionen försvinner?
 6. Konstruera en prediktiv recursive-descent-parser utifrån grammatiken.

Vad är vänsterrekursion, och varför är det dåligt?

Vi vill parsa uttryck med addition, till exempel uttrycket 3 + x + 5. Detta uttryck motsvaras av tokensekvensen num + id + num. Det här är en grammatik som beskriver det önskade språket:
uttryck -> uttryck + term | term
term -> id | num
Grammatiken är vänsterrekursiv. Den innehåller nämligen den här vänsterrekursiva produktionen:
uttryck -> uttryck + term
Om vi skriver en prediktiv recursive-descent-parser utgående från den grammatiken, kommer den att innehålla en procedur som heter uttryck, och som börjar så här:
void uttryck() {
 if (lookahead == num or lookahead == id) {
  uttryck(); match('+'); term();
 }
 else
... 
Vad händer?

Antag följande källprogram:

2+2+2;
Detta källprogram kommer scannern att översätta till följande token-sekvens:
num + num + num ;
När vi ska börja parsa källprogrammet är det num som är aktuell token, eller lookahead-token.

När funktionen uttryck anropas, visar det sig att lookahead är lika med num. Alltså går vi in i den första grenen i if-satsen, och vi anropar funktionen uttryck.

När funktionen uttryck anropas, visar det sig att lookahead är lika med num. Alltså går vi in i den första grenen i if-satsen, och vi anropar funktionen uttryck.

När funktionen uttryck anropas, visar det sig att lookahead är lika med num. Alltså går vi in i den första grenen i if-satsen, och vi anropar funktionen uttryck.

...

Eftersom inga tokens förbrukas, "står parsern och stampar" på det första num. Inga tokens förbrukas, och därför fastnar programmet i en oändlig rekursion.

Andra typer av parsers, till exempel en sådan som skapas av verktyget Yacc, klarar av vänsterrekursiva regler, men en recursive-descent-parser av den typ vi sett här klarar det inte. Alltså måste man skriva om grammatiken.

Eliminering av vänster-rekursion

(Se också ASU-86 avsnitt 4.3, Writing a grammar, s 176-177.)

En vänsterrekursiv regel kan enkelt skrivas om till ett par andra regler, som inte är vänsterrekursiva. Antag att grammatiken ser ut så här:

A -> A x | y
A är en icke-terminal, men x och y kan stå för godtyckliga konstruktioner, med flera terminaler och icke-terminaler.

Regeln ersätts av följande två regler, som beskriver samma språk men som inte är vänsterrekursiva:

A -> y R
R -> x R | empty

Exempel: Den här vänsterrekursiva grammatiken,

uttryck -> uttryck + term | term
kan skrivas om till denna, som inte är vänsterrekursiv:
uttryck -> term rest
rest -> + term rest | empty
I det här exemplet motsvarades A, x, y och R alltså av:

Expansion av icke-terminaler med hjälp av grammatikens produktioner

Vi antar att vi har en grammatik som ser ut så här, det vill säga som mallen för den vänsterrekursiva grammatiken från avsnittet ovan:
A -> A x | y
Vilket språk beskriver den här grammatiken? Eller, annorlunda uttryckt, vilka program kan man generera utifrån den?

Vi antar att det är A som är startsymbol. Vi kan generera alla tillåtna program genom att gång på gång expandera icke-terminalerna. Det blir ett träd som ser ut så här (men notera att detta inte är ett parse-träd eller ett syntaxträd, utan det är ett träd som visar vad grammatiken tillåter):

Expansion med produktionerna i originalgrammatiken

De understrukna uttrycken kan inte expanderas vidare. Vi ser ett mönster: Det som den här grammatiken beskriver är program som består av ett y följt av noll, ett eller flera x.

I förra avsnittet sa vi att vi kunde skriva om den vänsterrekursiva grammatiken till följande grammatik, som beskriver samma språk men som inte är vänsterrekursiv:

A -> y R
R -> x R | empty
Om allt är rätt ska den alltså också beskriva program som består av ett y följt av noll, ett eller flera x:

Expansion med produktionerna i den transformerade grammatiken

Ett exempel på eliminering av vänster-rekursion

Ur ASU-86 avsnitt 2.5, A translator for simple expressions.

Exempelvis ska följande källprogram kunna parsas: 2, 2+3, 2-3, 2-3+4+5-6

ASU-86 figur 2.13/2.19 visar det översättningsschema (dvs en grammatik med inlagda semantiska aktioner) som man utgår från:

uttryck -> uttryck + term { print('+') }
uttryck -> uttryck - term { print('-') }
uttryck -> term
term -> 0 { print('0') }
term -> 1 { print('1') }
term -> 2 { print('2') }
...
term -> 9 { print('9') }
(Kom ihåg att en regel som term -> term + term ger en tvetydig (engelska: ambiguous) grammatik, så vi transformerade grammatiken. Vi har också tidigare sett hur man hanterar operatorassociativitet och operatorprioritet.)

Nu skriver vi om grammatiken för att eliminera vänsterrekursionen.
Viktigt: Man ska hantera de semantiska aktionerna som en del av grammatiken, när man skriver om den enligt tekniken ovan för eliminering av vänsterrekursion! Annars kommer utskrifterna att hamna på fel plats.

Så här blir resultatet:

uttryck -> term rest
rest -> + term { print('+') } rest
rest -> - term { print('-') } rest
rest -> empty
term -> 0 { print('0') }
term -> 1 { print('1') }
term -> 2 { print('2') }
...
term -> 9 { print('9') }
De två reglerna för addition och subtraktion var båda vänsterrekursiva, och har därför transformerats. I fallet med regeln för addition motsvarades A, x, y och R av: I fallet med regeln för subtraktion motsvarades A, x, y och R av: Så här ser de intressanta delarna av programmet ut, när man sen skriver recursive-descent-parsern:
void term () {
 if (isdigit(lookahead)) {
  putchar(lookahead);
  match(lookahead);
 }
 else
  error();
}

void rest() {
 if (lookahead == '+') {
  match('+'); term(); putchar('+'); rest();
 }
 else if (lookahead == '-') {
  match('-'); term(); putchar('-'); rest();
 }
 else
 ;
}

void uttryck() {
 term(); rest();
}
Den fullständiga källkoden: 2.5

Vad är en FIRST()-konflikt, och varför är det dåligt?

En FIRST()-konflikt uppstår om en grammatik innehåller två (eller flera) produktioner, som kan användas på ett visst ställe i ett källprogram, och deras FIRST()-mängder har gemensamma element. Att produktionernas FIRST()-mängder har gemensamma element innebär att om man råkar på ett av dessa element i källprogrammet, och ska välja vilken produktion man ska använda, så vet man inte vilken man ska välja!

Antag som exempel att en kapten kan ropa fyra olika kommandon till sina soldater: "halt", "framåt marsch", "eld" och "eld upphör". Det kan beskrivas med följande grammatik:

kommando -> halt
kommando -> framåt marsch
kommando -> eld
kommando -> eld upphör
Om man är soldat och hör kaptenen ropa framåt, så vet man att kommandot som kaptenen ropar kommer att vara framåt marsch. Men om man hör kaptenen ropa ett kommando som börjar med eld, så vet man inte redan då om kommandot är eld eller eld upphör. Man måste vända tills man hör nästa ord.

En soldat kan kanske lösa det där genom att vänta en stund och se vad kaptenen ropar efter att ha ropat eld. En recursive-descent-parser har det värre, för den har ju en procedur för varje icke-terminal, och i procedureren väljer parsern vilken produktion som icke-terminalen ska expanderas med genom att köra den gren i en if-sats som motsvarar den produktionen. Vad ska den köra för kod om den inte vet vilken som är rätt?

Svårigheter att hantera FIRST()-konflikter

För att se ett exempel på "FIRST()-konflikter" i en recursive-descent-parser, antar vi att vi har följande grammatik:
sats -> tilldelning | uttryck
tilldelning -> id = uttryck    <-- Börjar alltid med id
uttryck -> term fler-termer    <-- Kan bärja med id
...
Om man hittar en identifierare, till exempel a i källprogrammet, på ett ställe där det ska stå en sats, så vet man alltså inte om det där a:et är början på en tilldelning eller på ett uttryck.

Hittat i källprogrammet Vad kommer sen? Det betyder att "a" är början på...
a = 5 ...
+ 5 ...
En tilldelning
Ett uttryck

Just det här fallet kan hanteras med två-tokens-lookahead, dvs att man tittar inte bara på aktuell token utan även på nästa, i stället för en-tokens-lookahead.

Men den lösningen fungerar inte alltid. Om vi till exempel har en lite mer avancerad grammatik, som påminner mer om språket C, och som tillåter tilldelningar av typen a[7] = 8 eller a[i+2] = 8, så hjälper det inte med två-tokens-lookahead:

Hittat i källprogrammet Vad kommer sen? Det betyder att "a" är början på...
a[3+4+z] = 5 ...
+ 5 ...
En tilldelning
Ett uttryck

Vi kan alltså behöva hur många tokens lookahead som helst.
Det man gör i stället är att pröva med en av reglerna, och om det (till sist) visar sig att den regeln inte gick att använda, så går man tillbaka ("backtrackar") och försöker i stället med den andra. Det är krångligt att göra med ett C-program, men det går.

Men det är värre än så. Det räcker inte alltid med att komma ihåg ett enda val, som man kanske måste gå tillbaka till och ändra, utan det kan komma flera val efter varandra, innan vi vet om det första valet var rätt eller fel.

Exempelvis kan vi i ett riktigt C-program kan vi skriva tilldelningar av typen a[b[3] = 9] = 8, som betyder att först placerar vi värdet 9 i position 3 i arrayen b, och sen tar vi värdet av det tilldelningsuttrycket, som är 9 (om b är en heltalsarray) och använder som index i arrayen a, dvs vi placerar värdet 8 i position 9 i arrayen a.

Hittat i källprogrammet Vad kommer sen? Det betyder att "a" är början på...
a[b[5+6] = 5 ...
+ 5 ...
En tilldelning
Ett uttryck

Vi får alltså ett träd av valmöjligheter, och vi måste hålla reda på hur långt tillbaka i det trädet vi ska gå tillbaka.

Andra typer av parsers, till exempel en sådan som skapas av verktyget Yacc, klarar av grammatiker som innehåller FIRST()-konflikter, men en recursive-descent-parser av den typ vi sett här klarar det inte. Alltså måste man skriva om grammatiken.

Vänsterfaktorisering

(Se också ASU-86 avsnitt 4.3, Writing a grammar, s 178-179.)

Ett exempel på FIRST()-konflikt är den här grammatiken, som beskriver en if-sats med en valfri else-gren:

sats -> if ( uttryck ) sats
   | if ( uttryck ) sats else sats

Kommer ni ihåg tricket för att ta bort vänsterrekursion? En liknande metod, vänsterfaktorisering, kan användas för att ta bort en FIRST()-konflikt. Man kan skriva om grammatiken så här:

sats ->  if ( uttryck ) sats valfir-else-gren
valfir-else-gren ->  else sats | empty
Så här gör man vänsterfaktorisering. Skriv om dessa två (ja, två) produktioner:
A -> x y | x z
till dessa tre (ja, tre) produktioner:
A -> x R
R -> y | z
Innan man kan skriva en prediktiv recursive-descent-parser, ska man alltså skriva om sin grammatik så att den:

Varför hålla på så här när man slipper det med verktyg som Yacc?

De här transformationerna kan naturligtvis vara besvärliga, särskilt om man har en stor grammatik med många produktioner. Därför brukar man inte vilja bygga mer komplicerade parsers för hand, utan man använder verktyg som Yacc eller Bison.

Men för enkla grammatiker, som för en kalkylator eller ett sökfält på en webbsida, behöver man ibland skriva parsern själv, för hand. Det kan vara svårt att plugga in Yacc i en ASP-sida eller ett Perl-script.

Titta på följande exempel, där sökfraser, med sökord, or, and och parenteser, ska översättas till SQL-frågor att köras mot en databas med vilka ord som finns i vilka dokument.

Sökfras SQL-fråga
cinema select d.Nr
from Document d, Occurs o, Word w
where d.Nr = o.Document
and o.Word = w.Number
and w.Text = 'cinema'
cinema Örebro select Document.Nr
from Document d, Occurs o1, Occurs o2, Word w1, Word w2
where (d.Nr = o1.Document
and o1.Word = w1.Number
and w1.Text = 'cinema')
and
(d.Nr = o2.Document
and o2.Word = w2.Number
and w2.Text = 'Örebro')
(cinema or museum) and Örebro select Document.Nr
from Document d, Occurs o1, Occurs o2, Occurs o3, Word w1, Word w2, Word w3
where ((d.Nr = o1.Document
and o1.Word = w1.Number
and w1.Text = 'cinema')
or
(d.Nr = o2.Document
and o2.Word = w2.Number
and w2.Text = 'Örebro'))
and
(d.Nr = o3.Document
and o3.Word = w3.Number
and w3.Text = 'Örebro')