Örebro universitet
Institutionen för teknik
Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se)
Tentamen i

Kompilatorer och interpretatorer

för Dataingenjörsprogrammet m fl

måndag 8 januari 2007 kl 08:00 - 13:00 i L001Hjälpmedel: Inga hjälpmedel.
Poängkrav: Maximal poäng är 30.
För betyget 3 krävs 15 poäng.
Resultat: Meddelas på kursens hemsida senast måndag 29 januari 2007.
Visning och frågestund: Tisdag 30 januari 2007 kl 15:00-15:30 i T2220.
Därefter kan tentorna hämtas på expeditionen.
Examinator och jourhavande: Thomas Padron-McCarthy, tel: Mellankod (5 p)efon 070-7347013.
LYCKA TILL!

Uppgift 1: Grammatiker (5p)

Ett språk innehåller terminalerna a, b, c, d, e och f. Grammatiken för språket innehåller icke-terminalerna S, T och U, och följande produktioner:
S -> a T | a U
T -> b c
U -> c d
Startsymbolen är S.

(a) (2p)

Ange vilket språk grammatiken beskriver, genom att räkna upp alla strängar (dvs sekvenser av terminaler) som kan uttryckas i språket.

Visa hur du fick fram svaret.

(b) (1p)

I ett annat språk ska man kunna skriva godtyckligt många förekomster av strängen a b c. Med "godtyckligt många" menas noll, en eller flera. Exempel på strängar som ska accepteras:

Skriv en grammatik för detta språk. Glöm inte att ange vad som är startsymbol. Grammatiken ska vara entydig.

(c) (1p)

I deluppgiften ovan stod det att grammatiken skulle vara entydig. Det är motsatsen till att grammatiken är tvetydig. Förklara med exempel vad som menas med att en grammatik är entydig respektive tvetydig.

(d) (1p)

Skriv ett reguljärt uttryck som beskriver språket i deluppgift a.

Uppgift 2: Kompilatorer (5 p)

Vilka faser brukar en kompilator delas in i, och vad gör varje fas?

Uppgift 3: Parsning (5 p)

a)

Gör eventuella transformationer av grammatiken i deluppgift 1 a som krävs för att den ska lämpa sig för implementation av en prediktiv recursive-descent-parser (engelska: predictive recursive-descent parser).

b)

Skriv den prediktiva recursive-descent-parsern i ett språk som åtminstone liknar C, Java eller Pascal. Du behöver inte skriva exakt korrekt programkod, men det ska framgå vilka procedurer som finns, hur de anropar varandra, och vilka jämförelser med tokentyper som görs. Du kan anta att det finns en funktion som heter scan, och att den returnerar typen på nästa token.

Uppgift 4: Syntaxstyrd översättning (5 p)

a)

Skriv en grammatikregel för while-satsen i C.

b)

Skapa ett syntaxstyrt översättningsschema, med produktioner och semantiska aktioner, för översättning av while-satsen till mellankod. Välj själv om du vill generera ett abstrakt syntaxträd, postfixkod för en stackmaskin eller treadresskod.

Uppgift 5: Mellankod (5 p)

if (a - b - c > d + e + f) {
  g = 100;
  h = 200;
}
else {
  while (i < 20) {
    i = i + 1;
  }
  j = 300;
}
Översätt ovanstående programavsnitt till två av följande tre typer av mellankod.

a) ett abstrakt syntaxträd (genom att rita upp trädet!)

b) postfixkod för en stackmaskin

c) treadresskod

Observera: Det finns tre deluppgifter i uppgiften ovan. Välj ut och besvara (högst) två av dessa. (Skulle du svara på alla tre, räknas den med högst poäng bort.)

Uppgift 6: Run-time-omgivningar (5 p)

Antag att minnet innehåller dessa sju dataobjekt:

Några objekt som garben ska köras på

a) Antag att vi använder skräpsamlingsmetoden "mark and sweep". Vilka av objekten kommer att markeras i markeringsfasen?

b) Vilka av objekten kommer att tas bort i sopfasen?

c) Antag att vi i stället använder referensräkning. Kan situationen som visas på bilden uppstå? (Vi antar att vi inte är mitt i en uppstädning.)

d) Vi använder fortfarande referensräkning. Ange värdet på referensräknaren för vart och ett av dataobjekten.

e) Vi använder fortfarande referensräkning. Vi sätter de båda pekarna som pekar ut ur rotmängden (dvs i dataobjekt 2 och 3) till NULL. Beskriv vad som händer.