Logotype Örebro universitet

Akademin för naturvetenskap och teknik

Kursplan


Datateknik B, Mobiltelefonapplikationer med Java ME, 7,5 högskolepoäng
Computer Engineering, Applications using Java ME, Intermediate Course, 7.5 higher education credits


Kurskod: DT2003 Utbildningsområde: Tekniska området
Huvudområde: Datateknik Högskolepoäng: 7,5
    Ämnesgrupp (SCB): Datateknik
Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: B
Inrättad: 2006-10-27 Senast ändrad: 2011-03-31
Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2011 Beslutad av: Akademichef


Mål

Mål för utbildning på grundnivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(1 kap. 8 § högskolelagen)

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att ge teoretiska kunskaper om och praktiska färdigheter i applikationsutveckling för mobiltelefoner i programspråket Java på plattformen Java ME (Java Platform, Micro Edition), tidigare kallad J2ME.

Kursens mål är att ge:
- Kunskaper om fysiska och visuella begränsningar i mobiltelefoner och andra handhållna enheter såsom PDA:er.
- Kunskaper om Människa-datorinteraktion-aspekter relaterade till applikationer som exekveras i miljöer med begränsade resurser
- Kunskaper om plattformen Java ME och förståelse för dess ingående delar
- Praktiska färdigheter i applikationsutveckling för plattformen Java ME


Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar utveckling av applikationer på Java ME som skall exekveras i mobiltelefoner eller andra handhållna enheter.

Kursen består av två delkurser.

Delkurs I: Teori, 2 poäng
Inledningsvis studeras den begränsade miljön där Java ME-applikationer exekveras. Även likheter och skillnader med andra miljöer diskuteras. Vidare studeras olika aspekter för Människa-datorinteraktion-aspekter för utveckling av applikationer med begränsade resurser. Därefter behandlas plattformen Java ME, dess ingående komponenter samt hur dessa kan användas vid realisering.

Delkurs II: Inlämningsuppgifter, 3 poäng
Verktyg och metoder för programmering med Java ME.


Studieformer

Delkurs I:Undervisning sker enbart på distans. Studiematerial och övningsuppgifter distribueras via en
internetbaserad kommunikationsplattform.
Delkurs II: Inlämningsuppgifter.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.


Examinationsformer

Teori, 4,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Webb-baserad tentamen.
Inlämningsuppgifter, 3 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Individuella inlämningsuppgifter och en individuell projektuppgift.

För ytterligare information se universitetets regler för examination för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Betyg

Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).

Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut 2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Teori
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Inlämningsuppgifter
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

För ytterligare information se universitetets regler för examination för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Särskild behörighet och andra villkor

Informatik A, Grundkurs i Java, 7,5 högskolepoäng eller Datateknik C, Java för gränssnitt och nätverk, 7,5 högskolepoäng.

För ytterligare information se universitetets antagningsordning.


Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.


För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för tillgodoräknanden.


Övergångsbestämmelser

Om en kurs genomgått förändringar som är så omfattande att studenten inte på grundval av tidigare genomgången kurs kan ta del av den förändrade kursens ordinarie tentamen, skall studenten beredas möjlighet till minst tre särskilda prov jämnt fördelade under en tidsperiod av arton månader efter det att kursen upphört eller förändringarna ägt rum. Tiden räknas från och med utgången av den termin kursen upphört eller förändringen inträdde.

Skulle kurslitteraturen ha förändrats så att den bedöms som väsentligt annorlunda, skall studenten ges möjlighet att göra minst tre prov baserade på den tidigare gällande kurslitteraturen, om den fortfarande kan bedömas relevant i kunskapshänseende, under en tidsperiod av arton månader. Tiden räknas från och med utgången av den termin som kurslitteraturen förändrades.

För ytterligare information se universitetets regler för examination för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.


Övriga föreskrifter

Som betyg används något av uttrycken underkänt (U), godkänt (G) eller väl godkänt (VG).
För att erhålla betyget G på kursen skall tentamen och inlämningsuppgifter ha givits betyget G
och för att erhålla betyget VG på kursen skall inlämningsuppgifter vara VG och tentamen G.


Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Knudsen, Jonathan (2005)
Kicking Butt with MIDP and MSA: Creating Great Mobile Applications
Prentice Hall, ISBN-10: 0-321-46342-0, ISBN-13: 978-0-321-46342-5, 432 sidor

Se denna kursplan som PDF