Logotype Örebro universitet

Institutionen för teknik

Kursplan


Mobiltelefonapplikationer med J2ME, 5 poäng
Applications using J2ME, Intermediate Course, 5 points


Kurskod: TDM126 Nivå: B
Ämne: Datateknik Utbildningsområde: Tekniska området
Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2007 ECTS: 7,5
Fastställd: 2005-06-17 Senast ändrad: 2006-09-28
    Beslutad av: Institutionsstyrelse


Syfte

Kursens övergripande mål är att ge teoretiska kunskaper om och praktiska färdigheter i applikationsutveckling för mobiltelefoner i programspråket Java på plattformen J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition).

Kursens mål är att ge:
- Kunskaper om fysiska och visuella begränsningar i mobiltelefoner och andra handhållna enheter såsom PDA:er.
- Kunskaper om Människa-datorinteraktion-aspekter relaterade till applikationer som exekveras i miljöer med begränsade resurser
- Kunskaper om plattformen J2ME och förståelse för dess ingående delar
- Praktiska färdigheter i applikationsutveckling för plattformen J2ME


Innehåll

Kursen behandlar utveckling av applikationer på plattformen J2ME som skall exekveras i mobiltelefoner eller andra handhållna enheter.

Kursen består av två delkurser.

Delkurs I: Teori, 2 poäng
Inledningsvis studeras den begränsade miljön där J2ME-applikationer exekveras. Även likheter och skillnader med andra miljöer diskuteras. Vidare studeras olika aspekter för Människa-datorinteraktion-aspekter för utveckling av applikationer med begränsade resurser. Därefter behandlas plattformen J2ME, dess ingående komponenter samt hur dessa kan användas vid realisering.

Delkurs II: Inlämningsuppgifter, 3 poäng
Verktyg och metoder för programmering med J2ME.


Undervisning

Delkurs I:Undervisning sker enbart på distans. Studiematerial och övningsuppgifter distribueras via en
internetbaserad kommunikationsplattform.
Delkurs II: Inlämningsuppgifter.


Examination

Teoridel, 2 poäng. (Provkod: 0230)
Kursen examineras genom en on-line-tentamen.
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Inlämningsuppgifter, 3 poäng. (Provkod: 0240)
Individuella inlämningsuppgifter och en individuell projektuppgift.
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Betyg

Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).


Behörighet

Informatik A, grundkurs i Java, 5 poäng eller Javaprogrammering, 5 poäng.


Övriga föreskrifter

Som betyg används något av uttrycken underkänt (U), godkänt (G) eller väl godkänt (VG).
För att erhålla betyget G på kursen skall tentamen och inlämningsuppgifter ha givits betyget G
och för att erhålla betyget VG på kursen skall inlämningsuppgifter vara VG och tentamen G.

Om en kurs genomgått förändringar som är så omfattande att studenten inte på grundval av tidigare genomgången kurs kan ta del av den förändrade kursens ordinarie tentamen, skall studenten beredas möjlighet till minst tre särskilda prov jämnt fördelade under en tidsperiod av arton månader efter det att kursen upphört eller förändringarna ägt rum. Tiden räknas från och med utgången av den termin kursen upphört eller förändringen inträdde.

Skulle kurslitteraturen ha förändrats så att den bedöms som väsentligt annorlunda, skall studenten ges möjlighet att göra minst tre prov baserade på den tidigare gällande kurslitteraturen, om den fortfarande kan bedömas relevant i kunskapshänseende, under en tidsperiod av arton månader. Tiden räknas från och med utgången av den termin som kurslitteraturen förändrades.

För information om examination och rätten till förnyat prov se tentamensordningen vid Örebro universitet.


Litteratur

Obligatorisk litteratur

Knudsen, Jonathan och Li, Sing (2005)
Beginning J2ME: From Novice to Professional
Apress, ISBN/ISSN: 15-90594-79-7, 450 sidor

Tillägg och kommentarer till litteraturlistan

Övrigt studiematerial tillhandahålls via den internetbaserade kommunikationsplattformen.


Se denna kursplan som PDF