Örebro universitet
Akademin för naturvetenskap och teknik
Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se)
Tentamen i

Databasteknik
för D1, SDU1 m fl

lördag 5 mars 2011

Gäller som tentamen för:
DT1012 Datateknik A, Databasteknik, provkod 0100
DT1007 Datateknik A, Tillämpad datavetenskap, provkod 0310
Hjälpmedel: Inga hjälpmedel.
Poängkrav: Maximal poäng är 35.
För betyget 3 respektive G krävs 17 poäng.
Resultat och lösningar: Meddelas på kursens hemsida eller via e-post senast lördag 26 mars 2011.
Återlämning av tentor: Efter att resultatet meddelats kan tentorna hämtas på universitetets centrala tentamensutlämning.
Examinator och jourhavande: Thomas Padron-McCarthy, telefon 070 - 73 47 013.LYCKA TILL!

Scenario till uppgifterna

Vi ska bygga en datorbaserad kalender, där personer kan boka möten och annat. Kalendern ska lagra sina data i en databas, och det man behöver hålla reda på är följande saker:
  1. Dagar. Vi gör helt enkelt så att vi lägger in alla de dagar som man ska kunna boka saker på. Varje dag har ett datum, till exempel 2011-03-05. För att underlätta programmeringen får varje datum dessutom ett unikt nummer, till exempel 17.
  2. Personer som ska kunna boka in saker. Varje person har ett unikt nummer och ett (inte nödvändigtvis unikt) namn.
  3. Lokaler där man ska kunna boka saker. Varje lokal har ett unikt nummer, ett unikt namn och ett antal platser, som anger hur många personer som maximalt får plats i lokalen.
  4. Bokningar. Varje bokning hör till en viss dag och den har en starttid och en sluttid. Varje bokning hör också ihop med en eller flera personer. (Om flera personer ska ha ett möte, gör de alltså en enda bokning för det mötet.) Varje bokning kan också, men måste inte, höra ihop med en lokal. Dessutom har bokningen en rubrik, och den kan ha en kommentar.

Uppgift 1 (5 p)

Rita ett ER- eller EER-diagram för den beskrivna databasen. Använd informationen i scenariot ovan, men tänk också på att det ska gå att svara på frågorna i uppgift 3 nedan.

ER- och EER-diagram kan ritas på flera olika sätt. Om du använder en annan notation än kursboken, måste du förklara den notation som du använder.

Uppgift 2 (5 p)

Implementera den beskrivna databasen i relationsmodellen, dvs översätt ER- eller EER-diagrammet till tabeller.

Du behöver inte skriva create table-kommandon i SQL, men du ska ange vilka relationer som finns och vilka attribut varje relation innehåller. Ange också alla kandidatnycklar, vilken av dessa som är primärnyckel, samt vilka referensattribut som finns och vad de refererar till.

Implementationen ska vara bra.

Uppgift 3 (10 p)

Formulera följande frågor i SQL:

a) Vilket nummer har lokalen T120?

b) Vilka bokningar finns det i lokalen T122 idag (2011-03-05)? Det räcker med rubrikerna i svaret.

c) Jag heter Thomas. Det finns bara en Thomas i databasen. Vilka bokningar har jag inbokade idag (2011-03-05)? Det räcker med rubrikerna i svaret.

d) Hur många bokningar har jag (Thomas) totalt?

e) När börjar den tidigaste bokningen i T124 idag (2011-03-05)?

Definiera gärna vyer om det underlättar frågorna.

Uppgift 4 (3 p)

Databasen innehåller många tusen rader i varje tabell. De tre SQL-frågorna a, b och c i uppgiften ovan körs väldigt ofta (men med andra konstanter, till exempel andra personnamn än Thomas) och behöver snabbas upp. Vi märker att det inte finns några index alls i databasen, inte ens på nycklar. Vilka index bör man skapa för att just de frågorna ska gå snabbt att köra? Motivera svaret!

Uppgift 5 (3 p)

Vilken databashanterare bör vi välja för vår databas? Nämn minst tre olika databashanterare, och tala om varför, eller varför inte, de passar för den här tillämpningen.

Uppgift 6 (5 p)

Det kan uppstå krockar mellan bokningar, dels genom att en person är uppbokad för två eller flera aktiviteter samtidigt, och dels genom att en lokal är uppbokad för två eller flera aktiviteter samtidigt.

Vi ska komplettera det ursprungliga ER-diagrammet från uppgift 1 med:

  1. Krockar. En krock har ett unikt nummer, en starttid och en sluttid, och den hör ihop med två eller flera bokningar.
  2. En krock kan vara en personkrock, som hör ihop med en viss person.
  3. Alternativt kan en krock kan vara en lokalkrock, som hör ihop med en viss lokal.

a)

Komplettera det ursprungliga ER-diagrammet från uppgift 1 med de nya entitetstyperna.

Du behöver inte rita om hela diagrammet från uppgift 1, utan det räcker att visa vilka entitetstyper från uppgift 1 som de nya entitetstyperna ska kopplas ihop med.

b)

Översätt till tabeller. Redovisa svaret på ett tydligt och lättfattligt sätt.

Uppgift 7 (4 p)

En förening har sex olika medlemmar, och lagrar dem i en tabell som ser ut så här:

Nummer Namn Adress Postnummer Ort
1 Bo Ek Granvägen 16 702 21 Örebro
2 Anna Berg Granvägen 23 702 21 Örebro
3 Lars Skog Tallvägen 4 702 21 Örebro
4 Bo Lund Storgatan 3 703 61 Örebro
5 Bo Lund Storgatan 3 642 37 Flen
6 Bo Lund Storgatan 3 642 37 Flen

a) Vilken är den högsta normalform som tabellen uppfyller? Motivera svaret.

b) Baserat på ditt svar på fråga a, vad bör man göra? Varför?