Databaskonstruktion: Lösningar till tentamen 2006-03-13

Observera att detta är förslag på lösningar. Det kan finnas andra lösningar som också är korrekta, och det kan hända att en del av lösningarna är mer omfattande än vad som krävs för full poäng på uppgiften. En del av lösningarna är kanske inte fullständiga, utan hänvisar bara till var man kan läsa svaret.

Uppgift 1 (5 p)

Det står att böckernas namn visserligen inte är unika, men att boken kan identifieras om man vet författaren eller författarna. Vi låter dock bli att krångla med svaga entitetstyper för detta, utan skapar bara ett vanligt id-nummer för varje bok.

För att underlätta det fortsatta arbetet med databasen har jag också skapat id-nummer för de övriga entitetstyperna. Det är bra att göra så, eftersom entitetstyperna Filosof och Skola annars får långa textfält som nyckel, men det går också lika bra att skapa dessa id-nummer i samband med att man gör översättningen till tabeller.

Ett ER-diagram

Uppgift 2 (5 p)

Primärnycklarna är understrukna:

Filosof(Id, Namn, Född, Död, Nationalitet, TillhörSkola)
Skola(Id, Namn)
Bok(Id, Namn, Utgivningsår)
Skrivit(Författare, Bok)
Påverkat(PåvrkandeFilosof, PåverkadFilosof)

Referensattribut:

Det kan vara praktiskt att införa databasinterna id-nummer även i tabellerna Skrivit och Påverkat.

SQL-kommandon för att provköra i Mimer:

create unique sequence SkolIdSekvens;

create table Skola
(Id integer not null primary key default next_value of SkolIdSekvens,
Namn char(6) not null unique);

create unique sequence FilosofIdSekvens;

create table Filosof
(Id integer not null primary key default next_value of FilosofIdSekvens,
Namn char(6) not null unique,
Fodd integer not null,
Dod integer,
TillhorSkola integer not null references Skola(Id));
-- Jag glömde visst nationaliteten.

create unique sequence BokIdSekvens;

create table Bok
(Id integer not null primary key default next_value of BokIdSekvens,
Namn char(6) not null,
Utgivningsar integer not null);

create unique sequence SkrivitIdSekvens;

create table Skrivit
(Id integer not null primary key default next_value of SkrivitIdSekvens,
Forfattare integer not null references Filosof(Id),
Bok integer not null references Bok(Id),
unique (Forfattare, Bok));

create unique sequence PaverkatIdSekvens;

create table Paverkat
(Id integer not null primary key default next_value of PaverkatIdSekvens,
PaverkandeFilosof integer not null references Filosof(Id),
PaverkadFilosof integer not null references Filosof(Id),
unique (PaverkandeFilosof, PaverkadFilosof));

insert into Skola (Namn) values ('Pomo');
insert into Skola (Namn) values ('Rätt');
insert into Skola (Namn) values ('Fel');
insert into Filosof (Namn, Fodd, Dod, TillhorSkola)
values ('Bert', 1872, 1970, 2);
insert into Filosof (Namn, Fodd, TillhorSkola) values ('Leif', 1965, 1);
insert into Filosof (Namn, Fodd, TillhorSkola) values ('Tommy', 1964, 1);
insert into Bok (Namn, Utgivningsar) values ('TLF', 1921);
insert into Bok (Namn, Utgivningsar) values ('KLF', 1986);
insert into Skrivit (Forfattare, Bok) values (1, 1);
insert into Skrivit (Forfattare, Bok) values (2, 1);
insert into Skrivit (Forfattare, Bok) values (2, 2);
insert into Paverkat (PaverkandeFilosof, PaverkadFilosof) values (1, 2);
insert into Paverkat (PaverkandeFilosof, PaverkadFilosof) values (1, 3);
För att rensa:
drop table filosof cascade;
drop table skola cascade; 
drop table bok cascade;  
drop table paverkat cascade;
drop table skrivit cascade; 
drop sequence SkolIdSekvens;
drop sequence filosofIdSekvens;
drop sequence bokIdSekvens;  
drop sequence paverkatIdSekvens;
drop sequence skrivitIdSekvens; 

Uppgift 3 (10 p)

a (1p)

select Filosof.Namn
from Filosof, Skola
where Filosof.TillhorSkola = Skola.Id
and Skola.Namn = 'Postmodernism';

b (1p)

select Bok.Id, Bok.Namn
from Filosof, Skrivit, Bok
where Filosof.Namn = 'Bertrand Russell'
and Filosof.Id = Skrivit.Forfattare
and Skrivit.Bok = Bok.Id;

c (1p)

select Namn
from Filosof
where Id in (select PaverkandeFilosof from Paverkat);

d (1p)

select Namn
from Filosof
where Id not in (select PaverkandeFilosof from Paverkat);

e (2p)

select master.Namn, student.Namn
from Filosof as master, Filosof as student, Paverkat
where master.Id = Paverkat.PaverkandeFilosof
and student.Id = Paverkat.PaverkadFilosof
and master.Fodd > student.Dod;

f (2p)

select Skola.Namn, count(*)
from Skola, Filosof
where Skola.Id = Filosof.TillhorSkola
group by Skola.Namn;

Det stod inget om att skolor som inte innehåller några filosofer alls måste vara med. I så fall skulle man behöva använda en yttre join:

select Skola.Namn, count(Filosof.Id) as AntalFilosofer
from Skola left outer join Filosof on Skola.Id = Filosof.TillhorSkola
group by Skola.Namn;

g (4p)

create view AntalPaverkade(PaverkandeFilosof, Antal)
as select PaverkandeFilosof, count(*)
from Paverkat
group by PaverkandeFilosof;

select Namn
from Filosof
where Id in (select PaverkandeFilosof
       from AntalPaverkade
       where Antal = (select max(Antal)
              from AntalPaverkade));

Vi förutsätter att åtminstone någon filosof påverkat någon annan, så att det största antalet påverkningar inte är noll. Annars hade det behövts en yttre join i vyn för att få med någon filosof i svaret.

Uppgift 4 (5 p)

a) (4p)

Skapa index på:

Dessa är de kolumner som används i "select"- och "join"-operationer, alltså för att välja ut rader i en tabell eller för att koppla ihop rader i två tabeller.

Fel svar:

b) (1p)

Ett index är en datastruktur som gör att det går snabbt att hitta rader i en tabell om man känner till värdet på den indexerade kolumnen.

Uppgift 5 (5 p)

Fråga 1:

Nummer Namn
1 Kantarell

Fråga 2:

Nummer Namn
1 Kantarell
2 Flugsvamp

Fråga 3:

Nummer Namn
1 Kantarell
2 Flugsvamp
3 Torsksopp

Fråga 4:

Nummer Namn
1 Kantarell
2 Flugsvamp
3 Torsksopp
4 Slasktratt

Fråga 5:

Nummer Namn
1 Kantarell
2 Flugsvamp
3 Torsksopp

Uppgift 6 (5 p)

a) 3p)

b) 2p)

För att separera nivåerna från varandra, så att man kan göra ändringar på en nivå utan att de andra nivåerna påverkas:

Uppgift 7 (5 p)

a) (1p)

Första normalformen föreskriver enkla, odelbara värden, eller annorlunda uttryckt "högst ett värde i varje ruta". Här har jag stoppat in en hel lista med värden i samma ruta.

b) (1p)

Ingen av dessa. De höge normalformerna lägger var och en på ytterligare krav, som tabellen måste uppfylla. 2NF förutsätter 1NF, och lägger sen på ytterligare krav. 3NF förutsätter 2NF, och lägger sen på ytterligare krav. BCNF förutsätter 3NF, och lägger sen på ytterligare krav.

c) (2p)

Primärnycklarna är understrukna:

Referensattribut:

Med exempeldata

Program
Id Kanal Namn Viktighet
1 TV3 Oprah Winfrey show Inte så värst
2 SVT 1 Bolibompa Jätte
3 SVT 2 Kulturnyheterna Ganska
4 SVT 1 Rapport Sådär
5 TV4 Hem till gården Jätte
6 Kanal 5 Big Brother Ganska
Visning
Program Tid
1 13:40
2 18:00
3 19:00
3 23:30
4 19:30
5 20:00
5 22:00
5 23:30
6 23:00

d) (1p)

Båda tabellerna innehåller nu endast enkla, atomära värden. Alla fullständiga funktionella beroenden går från en kandidatnyckel (Id -> Kanal, Id -> Namn, Id -> Viktighet).

Uppgift 8 (5 p)

a) (3p)

grant select, insert on Filosof to olle;
Ger användaren olle rätt att göra sökningar i tabellen Filosof, och att lägga till rader i den tabellen, men inte att ta bort eller ändra rader.

grant update on Filosof to olle;
Nu har olle även rätt att ändra existerande rader, men fortfarande inte att ta bort rader.

revoke insert on Filosof from olle;
Nu har olle inte längre rätt att ta lägga till nya rader, men han kan fortfarande både söka i tabellen och ändra existerande rader.

b) (2p)

create view DodaFilosofer
as select *
from Filosof
where Dod is not null;

grant select on DodaFilosofer to olle;
Nu har Olle rätt att söka bland de filosofer som är döda, men inte bland de levande.

grant select on DodaFilosofer to olle;
Nu kan Olle dessutom ta bort döda filosofer ur vyn DodaFilosofer, och därigenom ur tabellen Filosof. Han kan dock varken se eller ta bort levande filosofer.

Uppgift 9 (5 p)

 1. Dåligt. Konsulten vet inte vad loggfilen är till för. Det stämmer att loggningen kan minska prestandan, men den används inte (huvudsakligen) för säkerhet utan för transaktionshanteringen, för att "backa tillbaka" transaktioner (rollback) och för att garantera atomicitet och hållbarhet vid krascher.
 2. Dåligt. Provkörningar av frågorna är bra, men för att veta databasens prestanda när den används av många användare måste man provköra med många (verkliga eller simulerade) användare, eller åtminstone göra en belastningsanalys.
 3. Dåligt. Microsoft Access har ett lättanvänt grafiskt gränssnitt, och är bra för att bygga (ganska) enkla applikationer för en eller några få samtidiga användare, men den är inte lämplig för stora databaser med många samtidiga användare.


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se) 27 mars 2006