Databaskonstruktion: Lösningar till tentamen 2005-06-02

Observera att detta är förslag på lösningar. Det kan finnas andra lösningar som också är korrekta, och det kan hända att en del av lösningarna är mer omfattande än vad som krävs för full poäng på uppgiften. En del av lösningarna är kanske inte fullständiga, utan hänvisar bara till var man kan läsa svaret.

Uppgift 1 (4 p)

ER-diagram över kolonialdepartementets databas

En bättre lösning med tanke på fråga 3b är att dela upp svenskarnas namn i förnamn och efternamn.

Uppgift 2 (4 p)

create table koloni
(nr integer not null,
namn varchar(20) not null,
folkmangd integer not null,
huvudstad varchar(20) not null,
primary key (nr),
unique (namn));

create table svensk
(id integer not null,
pnr char(12) not null,
namn varchar(10) not null,
placering integer,
primary key (id),
unique (pnr),
foreign key (placering) references koloni(nr));

create table skatteinbetalning
(id integer not null,
datum date,
belopp integer,
koloni integer not null,
ansvarig integer not null,
primary key (id),
foreign key (koloni) references koloni(nr),
foreign key (ansvarig) references svensk(id));
Kommentarer: Jag följer Riksskatteverkets rekommendationer (broschyr RSV 704) och lagrar personnummer med 12 siffror. Jag har lagt till en primärnyckel (id) i form av ett heltal i de tabeller som saknade en (numerisk) nyckel.

Några exempeldata:

insert into koloni values (1, 'Norge', 4593041, 'Oslo');
insert into koloni values (2, 'USA', 295734134, 'Washington');
insert into koloni values (3, 'Frankrike', 60656178, 'Paris');
insert into koloni values (4, 'Irak', 26074906, 'Bagdad');

insert into svensk values (1, '197101031499', 'Nisse', 1);
insert into svensk values (2, '197201031499', 'Niklas', 1);
insert into svensk values (3, '197301031499', 'Ulrik', 2);
insert into svensk values (4, '197401031499', 'Ulla', 2);
insert into svensk values (5, '197501031499', 'Ivar', 3);
insert into svensk values (6, '197601031499', 'Inga', 3);
insert into svensk values (7, '197701031499', 'Sven', null);
insert into svensk values (8, '197801031499', 'Svea', null);

insert into skatteinbetalning values (1, DATE'2005-06-02', 100, 1, 1);
insert into skatteinbetalning values (2, DATE'2005-06-02', 100, 1, 1);
insert into skatteinbetalning values (3, DATE'2005-06-02', 100, 1, 2);
insert into skatteinbetalning values (4, DATE'2005-06-02', 1000, 2, 3);
insert into skatteinbetalning values (5, DATE'2005-06-02', 1000, 2, 4);
insert into skatteinbetalning values (6, DATE'2005-06-02', 1000, 2, 5);
insert into skatteinbetalning values (7, DATE'2005-06-02', 1000, 2, 7);

Uppgift 3 (10 p)

a (1p)
select namn
from svensk
where placering = (select nr from koloni
          where namn = 'Norge');
Alternativt, som en "flat" fråga:
select svensk.namn
from svensk, koloni
where svensk.placering = koloni.nr
and koloni.namn = 'Norge';
b (1p)
select namn
from koloni
where nr in (select placering from svensk
       where namn like '% Svensson');
Alternativt, som en "flat" fråga:
select distinct koloni.namn
from koloni, svensk
where koloni.nr = svensk.placering
and svensk.namn like '% Svensson';
c (2p)
select skatteinbetalning.id
from skatteinbetalning, svensk
where skatteinbetalning.ansvarig = svensk.id
and svensk.placering <> skatteinbetalning.koloni;
Här är en lösning med en nästlad fråga. Notera hur vi använder ansvarig, som är en kolumn från den yttre frågan, även i den inre frågan.
select *
from skatteinbetalning
where koloni <> (select placering
         from svensk
         where id = ansvarig);
Notera här ett av problemen med null-värden i SQL. En jämförelse (även <>) med null är alltid falsk, så ingen av de ovanstående två frågorna tar med skatteinbetalningar med ansvariga svenskar som bor kvar i Sverige, och som därför har null som placering.

d (1p)

select sum(belopp)
from skatteinbetalning;
e (1p)
create view skattesumman
as select sum(belopp) as summan
from skatteinbetalning;
f (2p)
select koloni.namn, sum(skatteinbetalning.belopp)
from skatteinbetalning, koloni
where skatteinbetalning.koloni = koloni.nr
group by koloni.namn;
g (2p)
select koloni.namn, coalesce(sum(skatteinbetalning.belopp), 0)
from skatteinbetalning right outer join koloni
    on skatteinbetalning.koloni = koloni.nr
group by koloni.namn;

Uppgift 4 (6 p)

a (1p)

Ett index är en datastruktur som databashanteraren internt använder för att snabbare hitta rader i en tabell, baserat på värdet i en kolumn.

b (2p)

Dels ska databashanteraren hålla reda på att det inte blir några dubbletter i primärnyckeln, och om det inte finns något index måste den söka igenom hela tabellen för varje ny rad som läggs in. Dels är det vanligt att SQL-frågor använder sig just av primärnycklarna för att referera till rader i en tabell, och därför är det en bra chansning att skapa index på primärnycklarna.

c (3p)

Behövs:

create index sp on svensk(placering);
create index sa on skatteinbetalning(ansvarig);
create index si on svensk(id);
create index sk on skatteinbetalning(koloni);
Behövs inte:
create index kr on koloni(nr); -- Behövs inte, tabellen är så liten
create index km on koloni(namn); -- Behövs inte, tabellen är så liten
create index sn on svensk(namn); -- Hjälper nog inte i matchningen med '% Svensson'
Motivering: Man bör skapa index på de kolumner som används i sökningar, vilket ungefär betyder i jämförelser i where-villkoren. Nästlade fågor bör "flatas ut" i analysen. Till exempel är frågan
select A1 from A where A2 in (select B1 from B)
ekvivalent (bortsett från dubbletter i svaret) med
select A.A1 from A, B where A2 = B1
vilket visar att både A.A2 och B.B1 används i jämförelsen, även om det kanske inte syns så tydligt i den nästlade frågan. (Inget poängavdrag om man missat detta.)

Uppgift 5 (3 p)

a (1p)

Om statsministern vill se hur summan hela tiden ökar, måste frågan köras ganska ofta, åtminstone någon gång per minut. Det blir dock en tung fråga för databashanteraren att köra, och den kan ta flera minuter! Kom ihåg från scenariot att regeringen hoppas på miljarder och åter miljarder skatteinbetalningar, och för att summera alla dessa miljarder och åter miljarder belopp måste man läsa allihop. Det går inte att ta några genvägar med hjälp av index.

b (2p)

En del moderna databashanterare kan automatiskt hantera materialiserde vyer, alltså vyer vars resultat lagras av databashanteraren, och sen automatiskt uppdateras när de tabeller som de grundas på ändras. Man skriver så här:

create materialized view skattesumman
as select sum(belopp) as summan
from skatteinbetalning;
De flesta databashanterare har dock inte den funktionen än, men då kan man själv skapa en materialiserd vy med hjälp av en tabell, där man lagrar det önskade resultatet, och sen använda triggers (även kallade aktiva regler) för att hålla den tabellen aktuell när de tabeller som den grundas på ändras.

Ytterligare en lösning är att det (eller de) tillämpningsprogram som uppdaterar tabellen skatteinbetalning också uppdaterar summan, och därigenom håller vyn uppdaterad. (Det är dock en lösning som kan vara både osäker och svårhanterlig.)

Uppgift 6 (5 p)

Man kan anta att en bils id-nummer, registreringsnummer, märke, modell och årsmodell aldrig ändras. Tittar man på de data som visas i uppgiften ser det ut som att färg och ägare kan ändras. Att så mycket är konstant betyder att det blir en del redundans i tabellen, och den uppfyller inte heller någon högre normalform än 1NF.

En lösning är, som vanligt i sådana fall, att dela upp tabellen i flera. Man kan lägga den information om en bil som inte ändras med tiden i en tabell, som då inte behöver några giltighetstidskolumner. Den information som ändras (färg och ägare) läggs i en annan tabell, som då måste ha giltighetstidskolumner. Så här:

Permanent

Id Regnr Märke Modell Årsmodell
1 RFN 540 Renault Scenic 1999
2 WRG 201 Saab 9-5 2005
3 MOS 118 Saab 900 1995

Variabelt

Id Färg Ägare GällerFrån GällerTill
1 Röd 586744-1990 2000-03-20 2000-04-09
1 Röd 631211-1658 2000-04-10 null
2 Svart 271001-2240 2005-06-02 null
3 Röd 581012-3345 1995-02-18 2002-05-18
3 Röd 700222-2219 2002-05-19 2002-11-01
3 Blå 700222-2219 2002-11-02 2004-12-10
3 Blå 740119-2255 2004-02-11 null

Det beror dock på tillämpningen om det här är en bra lösning. Måste man hålla reda på även i Permanent-tabellen när uppgifterna gäller? (Bil nummer 1 fanns ju till exempel inte alls före 2000-03-20.)

En alternativ lösning är att ha en snapshot-tabell, och sen en annan tabell med historiska data.

Överkurs:

Ett annat problem är att referensintegritet kan bli svår att upprätthålla. Om en annan tabell ska referera till bilar, så är det inte bara att referera till id-numret eller registreringsnumret. En rad med rätt id-nummer eller registreringsnummer kan ju vara en "gammal" rad, som inte gäller längre.

Extra krångligt blir det om även den refererade tabellen innehåller historiska data med giltighetstider. Då måste man, på ett väldigt krångligt sätt, kontrollera att giltighetstiderna i de båda tabellerna stämmer överens med varandra.

Ytterligare en svårighet med integritetsvillkor är att hålla ordning på GällerFrån och GällerTill, så att man inte råkar få överlappande, felvända eller glappande tidsintervall.

Uppgift 7 (6 p)

Vi antar att ätandet (i ER-termer) modelleras som ett 1:N samband mellan djur och organismer. Varje organism kan bli uppäten av (högst) ett djur.
create table Organism
(nummer integer not null,
namn varchar(10) not null,
"uppäten_av" integer,
primary key (nummer),
unique (namn));

create table Djur
(nummer integer not null,
primary key (nummer),
foreign key (nummer) references Organism(nummer));

alter table Organism
add constraint atande foreign key ("uppäten_av") references Djur(nummer);

create table "Växt"
(nummer integer not null,
primary key (nummer),
foreign key (nummer) references Organism(nummer));

create table "Fågel"
(nummer integer not null,
flyghastighet float not null,
primary key (nummer),
foreign key (nummer) references Djur(nummer));

create table Fisk
(nummer integer not null,
antal_fenor integer not null,
primary key (nummer),
foreign key (nummer) references Djur(nummer));

create table "Däggdjur"
(nummer integer not null,
primary key (nummer),
foreign key (nummer) references Djur(nummer));
Man kan tolka formuleringarna i uppgiften som fullständigt deltagande, alltså att (1) varje organism är antingen ett djur eller en växt, så att det alltså inte får finnas några organismer som varken är djur eller växter, och (2) varje djur är antingen en fågel, en fisk eller ett däggdjur. I så fall kan man använda ett integritetsvillkor för att garantera detta.

Ytterligare integritetsvillkor kan behövas för att garantera att subklasserna är disjunkta.

SQL-standarden (och Mimer) tillåter ÅÄÖ i namn, om man sätter dem inom dubbla citationstecken.