Databaskonstruktion: Lösningar till tentamen 2004-01-07

Observera att detta är förslag på lösningar. Det kan finnas andra lösningar som också är korrekta, och det kan hända att en del av lösningarna är mer omfattande än vad som krävs för full poäng på uppgiften. En del av lösningarna är inte fullständiga, utan hänvisar bara till var man kan läsa svaret.

Uppgift 1 (3 p)

Se Introduktion till databaser och databashanterare. De viktigaste fördelarna med att använda en databashanterare är att det är enkelt, kraftfullt och flexibelt, men för att få poäng på frågan måste man också förklara vad dessa reklamfraser egentligen innebär.

Uppgift 2 (3 p)

Se Introduktion till databaser och databashanterare, särskilt avsnittet med rubriken Tre-schema-arkitekturen.

Uppgift 3 (3 p)

ER-diagram för uppgift 3

Uppgift 4 (4 p)

Tabellerna, med illustrativa exempel på data:
Städare
Snr Namn Timkostnad
1 Hjalmar 100
2 Hulda 150
3 Saddam 100
4 Saddam 1000

Yta
Ynr Beskrivning Area Städare
10 T1 2000 1
20 T2 2000 1
30 X1 100 3
40 X2 100 null

create table-kommandon, som visar primärnyckel och referensattribut:

create table Stadare (
	snr integer,
	namn varchar(10),
	timkostnad integer,
	primary key (snr));

create table Yta (
	ynr integer,
	beskrivning varchar(10),
	area integer,
	stadare integer,
	primary key (ynr),
	foreign key (stadare) references Stadare (snr));

Uppgift 5 (7 p)

a (1p)
select * from Yta, Stadare
where Yta.stadare = Stadare.snr
and Yta.beskrivning = 'T1';
b (1p)
select * from Yta
where stadare is null;
c (2p)
select * from Stadare                        
where snr not in (select stadare from Yta);
d (3p)
select snr, namn
from Stadare, Yta
where Stadare.snr = Yta.stadare
group by snr, namn
having sum(area) > 40 * 60;

Uppgift 6 (4 p)

Dessa används för sökningar, dvs (enkelt uttryckt) i where-villkoret, på frågorna. Se även Index och prestanda.

Uppgift 7 (5 p)

Tabellen bör innehålla en kolumn, städare, som anger numret på en städare, och en kolumn, totalyta, som anger den städarens sammanlagda städyta.

De ändringar i databasen som kan påverka en städares sammanlagda städyta, och som man därfår måste skriva triggers för, är

En aktiv regel ("trigger") skapas för en viss tabell, och för en av operationerna insert, delete och update. Det behövs alltså fyra regler: De två sista update-reglerna kan kombineras till en.

Uppgift 8 (3 p)

Man kan skapa under-typer av entitetstypen Yta: en typ som heter Toalett, en som heter Korridor, och så vidare. Den lösningen är inte så bra, för den kräver ändringar i schemat i form av en ny tabell varje gång det behövs en ny typ av yta.

Man kan helt enkelt lägga till ett attribut Typ, och kanske ett attribut Tidsfaktor, till entitetstypen Yta. Med den lösningen behöver man inte ändra i schemat varje gång det behövs en ny typ av yta, men å andra sidan har man ingen samlad lista på vilka typer av ytor som finns. Tidsfaktorn kommer också att upprepas för varje yta som tillhör typen, och kan inte lagras om det inte just nu finns några ytor av den typen.

Den bästa lösningen är en ny entitetstyp, kallad till exempel Typ av yta, och en sambandstyp som låter varje Yta tillhöra en Typ av yta:

ER-diagram för uppgift 8

I relationsschemat kommer detta att innebära en ny kolumn i tabellen Yta, och en ny tabell för Typ av yta:

Yta
Ynr Beskrivning Area Städare Typ
10 T1 2000 1 1
20 T2 2000 1 1
30 X1 100 3 4
40 X2 100 null 5

Yttyp
Tnr Namn Tidsfaktor
1 Föreläsningssal 1.2
2 Klassrum 1.3
3 Korridor 1.0
4 Toalett 5.0
5 ABC-vapenlabb 200

Uppgift 9 (4 p)

a)

Varje pil visar ett fullständigt funktionellt beroende:

Fullständiga fullständiga beroenden i uppgift 9

Tabellen har atomära värden, så 1NF är uppfylld. Eftersom Städare, Dag och Starttid är en kandidatnyckel, och Summan är ffb av Städare, uppfylls inte 2NF. 2NF säger att inget icke-nyckel-attribut får vara ffb av en del i en kandidatnyckel. Alltså är 1NF den högsta normalform som tabellen uppfyller.

b)

En determinant är en kolumn eller en kombination av kolumner som någon annan kolumn är ffb av. BCNF kräver att endast kandidatnycklar får vara determinanter. Det enda som bryter mot detta är att Summan är ffb av Städare. Därför bryter vi ut Städare och Summan till en egen tabell:

Arbetsschema
Passnummer Städare Dag Starttid Yta Area
1 1 08:00 7 30
2 1 08:30 8 10
3 1 08:45 11 100
4 2 08:00 13 1000

Städarsumma
Städare Summa
1 140
2 1000
(Tabellen Städarsumma kan slås ihop med tabellen Städare. Alternativt kan man helt strunta i att lagra summan, eftersom den kan härledas ur andra data. I bägge fallen behövs inte tabellen Städarsumma.)

c)

Problem:

Uppgift 10 (3 p)

Några lösningar:


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se) 11 januari 2004