Örebro universitet
Akademin för naturvetenskap och teknik
Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se)


Tentamen i

Databasteknik II

för D3 m fl

lördag 21 maj 2011

Gäller som tentamen för:
DT3001 Datateknik C, Databasteknik II, provkod 0100
Hjälpmedel: Miniräknare.
Poängkrav: Maximal poäng är 32.
För betyget 3 krävs 16 poäng.
Resultat och lösningar: Meddelas via e-post eller på kursens hemsida, http://basen.oru.se/kurser/db2/2010-2011-p34/, senast lördag 11 juni 2011.
Återlämning av tentor: Efter att resultatet meddelats kan tentorna hämtas i den centrala tentamensutlämningen i Studentcentrum.
Examinator och jourhavande: Thomas Padron-McCarthy, telefon 070-73 47 013.LYCKA TILL!

Scenario till uppgifterna

Polisen registrerar alla hastighetsbegränsningar och fortkörningsböter i en databas:

Tabellen Personer
10 miljoner rader
Pid Personnummer Namn
1 621010-2219 Olle Olsson
2 170114-1440 Lotta Lottén
3 081213-1658 Kasper Svensson
... ... ...
Tabellen Vägsträckor
10 miljoner rader
Sid Namn Hastighetsbegränsning
1 Strutsvägen 50
2 Halkvägen 1-4 30
3 Halkvägen 5-21 50
4 E4 avsnitt 76 120
... ... ...
Tabellen Böter
1 miljon rader
Bid Person Vägsträcka Datum Uppmätt Böter
1 3 2 2010-09-22 44 2000
2 1 2 2011-03-12 48 2000
3 3 4 2011-04-20 196 10000
... ... ... ... ... ...

Pid, Sid och Bid är primärnycklar. Person och Vägsträcka är referensattribut, och refererar till Pid respektive Sid.

Uppgift 1 (8p)

Vi vill veta vilka som kört mer än 10 kilometer för fort på Strutsvägen, och skriver därför följande SQL-fråga:
select Personer.Personnummer
from Personer, Vägsträckor, Böter
where Personer.Pid = Böter.Person
and Böter.Vägsträcka = Vägsträckor.Sid
and Vägsträckor.Namn = 'Strutsvägen'
and Böter.Uppmätt > 40;
a) (1p) Ange den systematiska översättningen av SQL-frågan till relationsalgebra, även kallad kanonisk form. (Det är alltså den o-optimerade formen.) Skriv upp den som ett relationsalgebrauttryck.

b) (1p) Rita upp samma relationsalgebrauttryck som ett frågeträd.

c) (3p) Visa hur en heuristisk frågeoptimerare optimerar frågeträdet från deluppgiften ovan. Visa både vilka olika optimeringar som görs, och vad slutresultatet blir.

d) (1p) Hur fungerar (kort) en kostnadsbaserad frågeoptimerare?

e) (2p) En kostnadsbaserad frågeoptimerare kan ta hänsyn till en del saker som en heuristisk frågeoptimerare normalt inte bryr sig om. Vilka? Förklara, med exempel från databasen och frågan i exemplet!

Uppgift 2 (7 p)

Databasen lagras med en vanlig, diskbaserad relationsdatabashanterare på en vanlig, modern dator. Gör rimliga antaganden om blockstorlek mm (och ange dem!), och svara sedan på följande frågor. Förklara i samtliga fall hur du räknat.

a) Hur lång tid tar det i genomsnitt att köra följande fråga, om databasen saknar särskilda index:

select Datum
from Böter
where Bid = 786777

b) Hur lång tid tar det i genomsnitt att köra samma fråga, om databasen har ett primärindex i form av ett B+-träd på Bid?

c) Hur lång tid tar det i genomsnitt att köra samma fråga, om databasen har ett sekundärindex i form av ett B+-träd på Bid

d) Hur lång tid tar det i genomsnitt att köra följande fråga, om databasen saknar särskilda index:

select sum(Böter)
from Böter
e) Hur lång tid tar det i genomsnitt att köra samma fråga, om databasen har ett primärindex i form av ett B+-träd på Bid?

f) Hur lång tid tar det i genomsnitt att köra samma fråga, om databasen har ett sekundärindex i form av ett B+-träd på Bid

Uppgift 3 (3 p)

I arbetet med att öka trafiksäkerheten, ska vi försöka hitta samband och trender i materialet. Hur väl lämpar sig den här databasen för data mining? Borde den vara annorlunda, och i så fall hur?

Uppgift 4 (5 p)

Alla bötesbelopp ska höjas med tusen kronor, så vi kör följande SQL-fråga:
update Böter set Böter = Böter + 1000;
a) Mitt i uppdateringen går strömmen! Förklara, med ändringar i databasen, noteringar i loggfilen och allt, varför det skulle kunna vara ett problem, och varför det inte är det.

b) Mitt i återställningen ("recovery") går strömmen en gång till! Förklara, med ändringar i databasen, noteringar i loggfilen och allt, varför det skulle kunna vara ett problem, och varför det inte är det.

Uppgift 5 (4 p)

Förklara kort vad följande är:

a) (1p) ODBC
b) (1p) JDBC
c) (1p) ESQL
d) (1p) ADO.NET

Uppgift 6 (5 p)

a) Hastighetsbegränsningen på en viss väg ändras ibland. Därför vill vi lägga till tidsdimensionen giltighetstid i tabellen Vägsträckor. Visa hur det kan göras.

b) Visa med exempel vilka problem med referensintegritet som man kan få, när man lägger till den tidsdimensionen.

c) Det kan bli fel i databasen. Om en person slår upp en hastighetsbegränsning genom att titta i tabellen Vägsträckor, kan hon bli lurad, och ska då få lägre böter. Därför måste vi spara allt som tidigare stått i den tabellen, genom att lägga till tidsdimensionen transaktionstid. Visa hur det kan göras.