Databasteknik II: Betygskriterier

Den här versionen av betygskriterierna gäller för DT109G Databasteknik II, 7,5 högskolepoäng, vårterminen 2018.

Kursen är till viss del en programmeringskurs, och som i alla programmeringskurser är målet att studenten ska kunna programmera, vilket kräver både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Programmen som studenten skriver ska fungera korrekt, de ska inte vara onödigt svåra att hantera för användaren, och de ska inte vara onödigt svåra att förstå för den som läser dem.

För betyget 3 krävs:

Studenten ska känna till vilka lagringsstrukturer som typiskt används i databashanterare (främst B-träd, hashtabeller och även osorterade filer), såväl datafiler som index, och förstå hur de fungerar så väl att studenten kan göra uppskattningar av söktider.

Studenten ska känna till ACID-transaktioner, och känna till och förstå de grundläggande metoderna för hur egenskaperna atomicitet, hållbarhet och isolering upprätthålls av databashanteraren, även vid avbrutna transaktioner och systemkrascher. (Inlämningsuppgift 1 och 2.)

Studenten ska kunna använda sig av relationsalgebra för att formulera sökningar, och förstå relationsalgebrans kopplingar till SQL och till frågeoptimering.

Studenten ska känna till och förstå de grundläggande teknikerna för frågeexekvering och för heuristisk och kostnadsbaserad frågeoptimering. (Inlämningsuppgift 3.)

Studenten ska känna till ODBC, ESQL, JDBC och ADO.NET, och kunna använda dem praktiskt för att låta ett program kommunicera med en databashanterare. Studenten ska alltså kunna skriva program som använder ODBC, ESQL, JDBC och ADO.NET. (Inlämningsuppgift 4, 5 och 6.) Studenten ska känna till grunderna om objekt-relations-mappning (ORM).

Studenten ska känna till grunderna om de äldre datamodellerna hierarkiska databaser och nätverksdatabaser.

Studenten ska känna till principerna för objektorienterade och objektrelationella databaser, kunna konstruera objektorienterade databasscheman, och formulera frågor mot en sådan databas. (Inlämningsuppgift 7.)

Studenten ska känna till grunderna om vad som menas med termerna SQL, NoSQL, NewSQL och objekt-relations-mappning.

Studenten ska känna till grunderna för distribuerade databaser, inklusive parallella databaser och multidatabaser.

Studenten ska känna till principerna för datautvinning ("data mining") och datalager ("data warehouses").

Studenten ska känna till och förstå hur tid (såväl enkla tidsuppgifter som tidsdimensionerna giltighetstid och transaktionstid) kan användas och representeras i databaser, teoretiskt och i praktiken. Studenten ska kunna konstruera databasscheman med såväl enkla tidsuppgifter som tidsdimensionerna giltighetstid och transaktionstid, och formulera SQL-frågor mot dessa.

För betyget 4 krävs:

Studenten ska också ha så god förståelse för kostnadsbaserad frågeoptimering att hon kan implementera en enkel kostnadsbaserad frågeoptimerare (inlämningsuppgift 8).

Studenten ska självständigt kunna söka i olika källor efter kunskap om databasrelaterade ämnen, och sammanställa den i en rapport.

För betyget 5 krävs:

Studenten ska självständigt kunna söka i olika källor efter kunskap om databasrelaterade ämnen, klara av att självständigt provköra och implementera lösningar, och beskriva detta i en rapport.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 12 januari 2018