Örebro universitet
Akademin för naturvetenskap och teknik
Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se)

Tentamen i

Programmering grundkurs och Programmering C

för D1 m fl, även distanskursen

torsdag 18 augusti 2011

Gäller som tentamen för:
DT1016 Datateknik A, Programmering grundkurs, provkod 0100
DT1007 Datateknik A, Tillämpad datavetenskap, provkod 0410
DT1006 Datateknik A, Programmering C, distans, provkod 0100
Hjälpmedel: Inga hjälpmedel.
Poängkrav: Maximal poäng är 40.
För godkänt betyg (3 respektive G) krävs 20 poäng.
Resultat och lösningar: Meddelas via e-post eller på kursens hemsida, http://basen.oru.se/kurser/c/2010-2011-p2/, senast torsdag 8 september 2011.
Återlämning av tentor: Efter att resultatet meddelats kan tentorna hämtas på universitetets centrala tentamensutlämning.
Examinator och jourhavande: Thomas Padron-McCarthy, telefon 070-73 47 013.
LYCKA TILL!

Prioritet och associativitet hos operatorerna i C

De viktigaste operatorerna:

Prioritet Kategori Operator Associativitet
Högsta Unära postfixoperatorer (), [], ->, ., ++, -- vänster
  Unära prefixoperatorer !, ++, --, +, -, *, &, sizeof, (typ) höger
  Multiplikation mm *, /, % vänster
  Addition mm +, - vänster
  Jämförelser <, <=, >=, > vänster
  Likhetsjämförelser ==, != vänster
  Logiskt OCH && vänster
  Logiskt ELLER || vänster
Lägsta Tilldelning =, +=, -=, *=, /=, %= höger

Uppgift 1 (1 p)

Vilka värden har följande uttryck?

a) 1 + 2 * 3 + 4

b) 1 - 2 + 3 - 4

c) 1 / 2 + 3 % 4

Uppgift 2 (3 p)

Skriv ett fullständigt C-program (med #include och allt) som läser in tre heltal, start, stopp och steg, och sedan skriver ut alla talen mellan start och stopp, med steget steg.

Ett körexempel, med användarens inmatning kursiverad:

Ange start: 2
Ange stopp: 13
Ange steg: 3
2 5 8 11

Om stopp är mindre än start ska man direkt få ett felmeddelande, och programmet ska avslutas. Exempel:

Ange start: 13
Ange stopp: 2
Start måste vara mindre än stopp.

I den här och alla andra uppgifter på tentan gäller:
Normalt är felhantering en stor del av ett program. Vad ska till exempel hända om användaren skriver Kalle när hon egentligen borde mata in ett tal? Här behövs dock ingen felhantering, om så inte särskilt efterfrågas i uppgiften.

Uppgift 3 (2 p)

Vad händer när följande programsnutt körs? Vad skrivs ut?

int a = 1, b, c;
float x = 1.0, y, z = 3.0;
c = 3;
while (a < c) {
  printf("x = %f\n", x);
  if (x < z) {
    x = x + 1;
  }
  else {
    a = a + 1;
  }
}

Uppgift 4 (1 p)

Skriv en funktion, safediv, som tar två flyttal (x och y) som parameter, och som returnerar kvoten x/y. Om y är noll, ska i stället talet noll returneras.

Uppgift 5 (2 p)

Skriv en main-funktion som läser in två flyttal, sen anropar funktionen safediv för att räkna ut deras kvot, och till sist skriver ut resultatet.

I den här och alla andra uppgifter på tentan gäller:
Om du behöver använda något från en tidigare uppgift eller deluppgift, till exempel anropa en funktion som skrevs i den tidigare uppgiften, så behöver du inte skriva samma kod igen. Du får också göra uppgiften även om du inte gjort den tidigare uppgiften.

Uppgift 6 (3 p)

Skriv en funktion, how_many_outliers, som tar fyra argument: en array a av flyttal, ett heltal n som anger antalet tal i den arrayen, ett flyttal m som anger ett nominellt värde, och ett flyttal p som anger en procentsats.

Funktionen ska returnera antalet tal i arrayen a som avviker med mer än p procent från det nominella värdet m.

Uppgift 7 (3 p)

Skriv en main-funktion som läser in värden på n, a, m och p, som sedan anropar how_many_outliers, och som till sist skriver ut antalet värden i a som avvek mer än p procent från m.

Det räcker om man kan hantera värden på n som är högst 10.

Scenario till de följande uppgifterna

Vi vill lagra data om Sveriges tätorter i datatypen struct Tatort:

#define NAMN_MAX 20

struct Tatort {
  char namn[NAMN_MAX + 1];
  char kommun[NAMN_MAX + 1];
  int folkmangd;
  double latitud;
  double longitud;
  double elevation;
};

Varje tätort har ett namn, som Örebro eller Övre Soppero. Varje tätort ligger i en viss kommun, till exempel att Övre Soppero ligger i Kiruna kommun. (Både ortsnamnet och kommunnamnet kan innehålla flera ord.) Den har också en folkmängd, koordinater i form av latitud och longitud, samt en höjd över havet (elevation).

Vi vet namn och kommun för alla tätorter, men det kan hända att vi inte tagit reda på alla av de övrga uppgifterna. Om någon av dessa har värdet -1000, betyder det att uppgiften är okänd.

Uppgift 8 (1 p)

Definiera en variabel av typen struct Tatort och initiera den med data om orten Norra Bro i Örebro kommun, med folkmängden 687, men där vi ännu inte tagit reda på koordinaterna och höjden över havet.

Uppgift 9 (2 p)

Vi vill kunna visa tätortsposternas innehåll på skärmen. Skriv en funktion som heter visa_tatort, och som skriver ut data om en tätort. Funktionen ska ta en tätortspost (eller, om du vill, en pekare till den) som parameter. Värden som är okända (markerade med -1000) ska inte skrivas ut!

Uppgift 10 (2 p)

Skriv en funktion som heter las_tatort, och som läser in data om en tätort. Funktionen ska skriva ut lämpliga ledtexter på standardutmatningen, och läsa in data från standardinmatningen (som normalt är kopplad till tangentbordet).

Välj själv vilket av dessa två funktionshuvuden du ska använda:

struct Tatort las_tatort()
void las_tatort(struct Tatort *p)

Uppgift 11 (2 p)

Skriv en main-funktion som har två lokala variabler av typen struct Tatort, och som läser in data om två tätorter till dessa variabler med hjälp av funktionen las_tatort. Därefter ska programmet skriva ut data om den tätort som har störst folkmängd, med hjälp av funktionen visa_tatort.

Uppgift 12 (2 p)

Jorden är rund, så om man vill räkna ut avståndet mellan två punkter på jordytan som man angett med latitud och longitud, räcker det inte med enkel plangeometri och Pythagoras sats. Men inom Sverige kan man använda den här approximationen:

En formel för approximation av avstånd i Örebro

lat1 och long1 är den första punktens position, och lat2 och long2 den andras. Avståndet anges i kilometer.

Skriv en funktion som heter avstand, som tar två tätortsposter som argument, och som returnerar avståndet mellan de två orterna, uträknat med formeln ovan.

Uppgift 13 (4 p)

Skriv en funktion, max_avstand, som tar två argument: en array orter av orter (typen struct Tatort) och ett heltal n som anger antalet orter i den arrayen. Funktionen ska returnera avståndet mellan de två orter som ligger längst ifrån varandra. Använd funktionen avstand.

Uppgift 14 (6 p)

31 december 2010 fanns det 1956 tätorter i Sverige, med en sammanlagd befolkning av 8015797 invånare, vilket motsvarade 85,1% av hela Sveriges befolkning.

Data om alla dessa tätorter finns på textfilen tatorter.txt, med orterna ordnade efter folkmängd. Samma data finns också på binärfilen tatorter.bin.

a) (1p) Hitta själv på, och beskriv, ett lämpligt format för textfilen.

b) (4p) Skriv ett C-program som kontrollerar att det verkligen är samma data på de två filerna.

c) (1p) Finns det några principiella problem med att avgöra om det är "samma data"?

Uppgift 15 (6 p)

Skriv ett C-program som lägger till en ort i filen. Den nya orten måste läggas in på rätt plats, enligt sorteringen efter folkmängd. Välj själv om du vill arbeta med textfilen eller binärfilen.

Tips: