Programmering C, distans: Betygskriterier

Den här versionen av betygskriterierna gäller för DT104G Programmering C, distans, 7,5 högskolepoäng, vårterminen 2017.

Som i alla programmeringskurser är målet att studenten ska kunna programmera, vilket kräver både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Programmen som studenten skriver ska fungera korrekt, de ska inte vara onödigt svåra att hantera för användaren, och de ska inte vara onödigt svåra att förstå för den som läser dem.

För betyget 3 krävs:

Förståelse för programmeringsprocessen, med källkod, testning och felsökning. Färdighet i att skriva program för att lösa olika typer av problem. Förståelse för konstruktion av program på ett strukturerat sätt genom att använda sekvens, selektion och iteration. Kunskaper om programspråket C, bland annat uttryck, satser, variabler, tilldelning, initiering, operatorer, in- och utmatning och funktioner, data och datatyper, inklusive poster, arrayer och pekare. Användning av funktionsbibliotek. Principer för testning av programkod, inklusive automatisk testning och konstruktion av testfall. Olika typer av fel och hur man hanterar dem. Grunder om filhantering. Grunder om dynamiska datastrukturer med malloc-allokerade arrayer och länkade listor.

Studenten måste kunna diskutera och förklara programkod och lösningar med andra programmerare. Det innefattar att läsa och skriva programkod både med och utan dator.

Detta testas dels med nio inlämningsuppgifter, som görs på dator och ska lämnas in under kursens gång, och dels med en skriftlig tentamen. På den skriftliga tentan ska man skriva program, för hand, med papper och penna.

För betyget 4 krävs:

Även filhantering, dvs in- och utmatning från respektive till filer, såväl text- som binärfiler.

För betyget 5 krävs:

Kraven för betyg 3 och 4 ska vara väl uppfyllda. Studenten ska känna till, förstå och kunna använda korrekta och vedertagna idiom för hur man arbetar och skriver programkod i C. Studenten ska på ett korrekt och konsekvent sätt skriva programkod för läsbarhet och underhållbarhet.

Studenten ska känna till och kunna välja mellan olika alternativa lösningsmetoder, med förståelse för hur de fungerar, deras fördelar och nackdelar, och när de bör och inte bör användas. Till exempel ska studenten kunna göra och motivera ett val mellan lagring på binär- och textfil, eller mellan beräkning och tabelluppslagning.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 12 januari 2017