Örebro universitet
Institutionen för naturvetenskap och teknik
Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se)


 
Tentamen i distanskursen

Programmering C

torsdag 16 mars 2017Gäller som tentamen för:
DT104G Programmering C, provkod 0100

(Campuskursen "Programmering grundkurs" har en egen tenta.)
Hjälpmedel: Ordbok för översättning.
Poängkrav: Maximal poäng är 40 . För godkänt betyg (3 respektive G) krävs 20 poäng.
Resultat och lösningar: Meddelas via e-post senast torsdag 6 april 2017.
Återlämning av tentor: Efter att resultatet meddelats kan tentorna hämtas elektroniskt via Studentforum.
Examinator och jourhavande: Thomas Padron-McCarthy, telefon 070-73 47 013.
LYCKA TILL!

Prioritet och associativitet hos operatorerna i C

De viktigaste operatorerna:

Prioritet Kategori Operator Associativitet
Högsta Unära postfixoperatorer (), [], ->, ., ++, -- vänster
  Unära prefixoperatorer !, ++, --, +, -, *, &, sizeof, (typ) höger
  Multiplikation mm *, /, % vänster
  Addition mm +, - vänster
  Jämförelser <, <=, >=, > vänster
  Likhetsjämförelser ==, != vänster
  Logiskt OCH && vänster
  Logiskt ELLER || vänster
Lägsta Tilldelning =, +=, -=, *=, /=, %= höger

Några användbara biblioteksfunktioner

stdlib.h

    int rand(void);
    void srand(unsigned int seed);
    void *malloc(size_t size);
    void *realloc(void *ptr, size_t size);
    void free(void *ptr);
    void exit(int status);
    void qsort(void *base, size_t nmemb, size_t size,
         int(*compar)(const void *, const void *));

stdio.h

    FILE *fopen(const char *path, const char *mode);
    int fclose(FILE *stream);
    int getc(FILE *stream);
    int getchar(void);
    int ungetc(int c, FILE *stream);
    char *fgets(char *s, int size, FILE *stream);
    char *gets(char *s);
    int putc(int c, FILE *stream);
    int printf(const char *format, ...);
    int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);
    int sprintf(char *str, const char *format, ...);
    int snprintf(char *str, size_t size, const char *format, ...);
    int scanf(const char *format, ...);
    int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...);
    int sscanf(const char *str, const char *format, ...);
    size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
    size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);

string.h

    size_t strlen(const char *s);
    char *strcpy(char *dest, const char *src);
    char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);
    int strcmp(const char *s1, const char *s2);
    int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);
    char *strcat(char *dest, const char *src);
    char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);
    char *strstr(const char *haystack, const char *needle);
    void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);

ctype.h

    int isalnum(int c);
    int isalpha(int c);
    int isblank(int c);
    int isdigit(int c);
    int islower(int c);
    int isprint(int c);
    int ispunct(int c);
    int isspace(int c);
    int isupper(int c);

math.h

    double sqrt(double x);
    double pow(double x, double y);

Uppgift 1 (1 p)

Vilka värden har följande C-uttryck?

a) 1 - 2 / 3 + 4

b) 1-2 * 3+4

c) 1 * 2 * 3 / 4

d) 1 < 2 || 3 < 4

Uppgift 2 (3 p)

Vad skrivs ut när vi kör följande C-program?

#include <stdio.h>

int main(void) {
  int a = 0, b = 1, c, d;

  while (a < b) {
    if (a < 2)
      a = a + 2;
    else
      a = a + 3;
    for (c = 0; c < 2; ++c)
      b = b + 1;
      printf("b = %d\n", b);
  }
  printf("a = %d\n", a);
  printf("d = %d\n", d);

  return 0;
}

En del variabler kan ha ett odefinierat värde ("skräp") när de ska skrivas ut. Ange då detta!

Uppgift 3 (2 p)

Skriv en C-funktion som heter value_is_ok, som tar ett mätvärde som parameter, och som returnerar ett sant värde om mätvärdet ligger mellan 3.5 och 4.5. Annars ska ett falskt värde returneras.

Uppgift 4 (4 p)

a) (3p) Vi vill generalisera funktionen i uppgiften ovan, så nu ska vi skriva en funktion som heter is_within_bounds och tar tre parametrar: ett mätvärde, ett nominellt värde, och en felgräns. Alla är flyttal. Funktionen ska returnera ett sant värde om mätvärdet avviker från det nominella värdet med högst felgränsen. Annars ska ett falskt värde returneras.

b) (1p) Gör en ny implementation av funktionen value_is_ok som anropar funktionen is_within_bounds. (Det nominella värdet är 4, och felgränsen 0.5.)

I den här och alla andra uppgifter på tentan gäller: Om du ska anropa en funktion från en tidigare uppgift, behöver du inte skriva koden för den funktionen på nytt. Du får också anropa funktionen även om du inte gjort uppgiften där man skulle skriva den.

Uppgift 5 (4 p)

Skriv en main-funktion som upprepat läser in ett mätvärde, ett nominellt värde, och en felgräns, anropar funktionen is_within_bounds med de inmatade värdena, och skriver ut om mätvärdet låg mellan felgränserna eller inte.

Programmet ska avslutas direkt när man matar in noll som alla tre talen.

I den här och alla andra uppgifter på tentan gäller: Normalt är felhantering en stor del av ett program. Vad ska till exempel hända om användaren skriver Kalle när hon egentligen borde mata in ett tal? Här behövs dock ingen felhantering, om så inte särskilt efterfrågas i uppgiften.

Uppgift 6 (6 p)

a) (3p) Skriv funktionen antal_under_medel, som tar två parametrar: en array med flyttal, och ett heltal som anger antalet tal i arrayen. Funktionen ska returnera antalet tal i arrayen som är mindre än medelvärdet av talen. (Ett tips är att man kan behöva gå igenom arrayen två gånger: en gång för att beräkna medelvärdet, och en gång för att räkna antalet tal som är mindre än medelvärdet.)

b) (3p) Skriv en main-funktion som först frågar efter antalet tal i arrayen, sen läser in så många tal till en array, och därefter skriver ut antalet tal som var mindre än medelvärdet av talen. main-funktionen ska anropa antal_under_medel, och arrayen ska vara en lokal variabel i main med plats för 100 tal. Om användaren matar in ett orimligt antal, dvs mindre än ett eller större än 100, ska ett felmeddelande skrivas ut, och programmet ska avslutas.

Uppgift 7 (3 p)

Vi vill kunna beräkna följande uttryck:

En formel

Skriv därför ett komplett C-program (med #include och allt) som läser in flyttalsvärden på x, y och z, och skriver ut värdet av uttrycket. Om deluttrycket i roten är mindre än noll, eller om nämnaren i divisionen är lika med noll, går uttrycket inte att beräkna. I så fall ska programmet inte försöka beräkna uttrycket, utan det ska skriva ut att uttrycket inte går att beräkna.

Uppgift 8 (11 p)

Här är en datatyp för att lagra geometriska figurer:

#define MAX_ANTAL_SIDOR 20

struct President {
  int antal_sidor;
  double sidlangder[MAX_ANTAL_SIDOR];
};

a) (4p) Vi kommer ihåg från inlämningsuppgift ett i kursen att en triangel är omöjlig om en av sidorna är längre än summan av de två andra. Det gäller alla figurer i planet, även med fler än tre sidor: Om en av sidorna är längre än summan av alla de andra sidorna, är figuren omöjlig. Skriv funktionen mojlig_figur, som tar en figurpost (eller, om du vill, en pekare till den) som parameter, och returnerar ett sant värde om figuren är möjlig att rita. Om den är omöjlig, ska ett falskt värde returneras.

b) (2p) Egentligen vill vi förstås rita upp figurerna på skärmen, men tills vidare nöjer vi oss med att skriva ut figurposternas innehåll. Skriv därför funktionen visa_figur, som skriver ut alla sidlängderna för en figur. Funktionen ska ta en figurpost (eller, om du vill, en pekare till den) som parameter. Om figuren är omöjlig, vilket avgörs med ett anrop till funktionen ovan, ska en varning skrivas ut om att figuren är omöjlig.

c) (3p) Skriv en funktion som heter las_figur, och som läser in data om en figur. Det ska gå att mata in figurer med tre till MAX_ANTAL_SIDOR stycken sidor. Funktionen ska skriva ut lämpliga ledtexter på standardutmatningen, och läsa in data från standardinmatningen (som normalt är kopplad till tangentbordet). Den inlästa posten ska returneras som returvärde från funktionen, eller via en pekarparameter.

d) (2p) Skriv en main-funktion som har två lokala variabler av typen struct Figur, och som läser in data om två figurer till de variablerna med hjälp av funktionen las_figur. Därefter ska programmet visa båda figurerna med hjälp av funktionen visa_figur.

Uppgift 9 (6 p)

En textfil med namnet figurer.txt innehåller data om figurer, med en figur per rad:
3 2.0 9.1 9.1
5 1.0 2.0 1.0 2.0 34.5
4 0.4 1.62 10.3 9.2
Exemplet innehåller en triangel, en omöjlig femhörning och en fyrhörning.

Skriv ett C-program som läser figurerna från filen och skriver de figurer som är möjliga på en fil som heter möjliga.txt, med samma format som indatafilen. Funktionen mojlig_figur ska användas för att avgöra om figurerna är möjliga.

Om någon av filerna inte går att öppna, ska ett felmeddelande skrivas ut, och programmet ska avslutas.