Örebro universitet
Institutionen för naturvetenskap och teknik
Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se)


Tentamen i distanskursen

Programmering C

fredag 13 januari 2017Gäller som tentamen för:
DT104G Programmering C, provkod 0100
DT1006 Datateknik A, Programmering C, distans, provkod 0100

(Campuskursen "Programmering grundkurs" har en egen tenta.)
Hjälpmedel: Ordbok för översättning.
Poängkrav: Maximal poäng är 35. För godkänt betyg (3 respektive G) krävs 18 poäng.
Resultat och lösningar: Meddelas via e-post senast fredag 3 februari 2017.
Återlämning av tentor: Efter att resultatet meddelats kan tentorna hämtas elektroniskt via Studentforum.
Examinator och jourhavande: Thomas Padron-McCarthy, telefon 070-73 47 013.
LYCKA TILL!

Prioritet och associativitet hos operatorerna i C

De viktigaste operatorerna:

Prioritet Kategori Operator Associativitet
Högsta Unära postfixoperatorer (), [], ->, ., ++, -- vänster
  Unära prefixoperatorer !, ++, --, +, -, *, &, sizeof, (typ) höger
  Multiplikation mm *, /, % vänster
  Addition mm +, - vänster
  Jämförelser <, <=, >=, > vänster
  Likhetsjämförelser ==, != vänster
  Logiskt OCH && vänster
  Logiskt ELLER || vänster
Lägsta Tilldelning =, +=, -=, *=, /=, %= höger

Några användbara biblioteksfunktioner

stdlib.h

    int rand(void);
    void srand(unsigned int seed);
    void *malloc(size_t size);
    void *realloc(void *ptr, size_t size);
    void free(void *ptr);
    void exit(int status);
    void qsort(void *base, size_t nmemb, size_t size,
         int(*compar)(const void *, const void *));

stdio.h

    FILE *fopen(const char *path, const char *mode);
    int fclose(FILE *stream);
    int getc(FILE *stream);
    int getchar(void);
    int ungetc(int c, FILE *stream);
    char *fgets(char *s, int size, FILE *stream);
    char *gets(char *s);
    int putc(int c, FILE *stream);
    int printf(const char *format, ...);
    int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);
    int sprintf(char *str, const char *format, ...);
    int snprintf(char *str, size_t size, const char *format, ...);
    int scanf(const char *format, ...);
    int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...);
    int sscanf(const char *str, const char *format, ...);
    size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
    size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);

string.h

    size_t strlen(const char *s);
    char *strcpy(char *dest, const char *src);
    char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);
    int strcmp(const char *s1, const char *s2);
    int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);
    char *strcat(char *dest, const char *src);
    char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);
    char *strstr(const char *haystack, const char *needle);
    void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);

ctype.h

    int isalnum(int c);
    int isalpha(int c);
    int isblank(int c);
    int isdigit(int c);
    int islower(int c);
    int isprint(int c);
    int ispunct(int c);
    int isspace(int c);
    int isupper(int c);

math.h

    double sqrt(double x);
    double pow(double x, double y);

Uppgift 1 (1 p)

Vilka värden har följande C-uttryck?

a) 1 * 2 * 3 + 4

b) 1 + 2 * 3 + 4

c) 1 / 2 + 3 * 4

d) 1 - 2 - 3 * 4

Uppgift 2 (3 p)

Skriv en C-funktion som heter add_matrix, som tar en 5x5-matris med heltal som parameter, och som returnerar summan av alla talen i matrisen.

Exempel: Om variabeln m definierats och initierats enligt nedan, ska anropet add_matrix(m) ge värdet 50.

int m[5][5] = { { 1, 2, 3, 4, 0 },
        { 0, 4, 3, 2, 1 },
        { 2, 3, 4, 0, 1 },
        { 3, 4, 0, 1, 2 },
        { 1, 3, 0, 4, 2 } };

Uppgift 3 (5 p)

Skriv ett komplett C-program (med #include och allt) som ritar upp ett stort X på skärmen. X:et ska skrivas med tecknet '*' och mellanslag. Programmet ska fråga efter hur stort X:et ska vara.

Här är tre olika exempel som visar hur dialogen kan se ut:

Hur stort ska X:et vara? 3
  
* *
 * 
* *
    
Hur stort ska X:et vara? 4
  
* *
 ** 
 ** 
* *
    
Hur stort ska X:et vara? 10
  
*    *
 *   * 
 *  * 
  * *  
  **
  **
  * *  
 *  * 
 *   * 
*    *

I den här och alla andra uppgifter på tentan gäller: Normalt är felhantering en stor del av ett program. Vad ska till exempel hända om användaren skriver Kalle när hon egentligen borde mata in ett tal? Här behövs dock ingen felhantering, om så inte särskilt efterfrågas i uppgiften.

Uppgift 4 (8 p)

a) (6p)

Skriv en C-funktion "count_words", som tar en sträng som argument, och som returnerar antalet ord i strängen (ett heltal). Med ett "ord" menar man en följd av tecken, som omges av antingen mellanslag eller en av strängens båda ändar.

Några exempel:

  count_words("abc") = 1
  count_words("Hej-Alla-Barn!") = 1
  count_words("abc    ") = 1
  count_words("  abc ") = 1
  count_words("abc def") = 2
  count_words("abc    def") = 2
  count_words("") = 0
 
Godtyckligt långa strängar ska kunna hanteras.

b) (2p)

Skriv en main-funktion som upprepar läser in en rad från användaren, tills användaren matar in en tom rad, och för varje inläst rad skriver ut hur många ord raden innehåller. Vi ska använda funktionen count_words. Vi kan anta att ingen inmatad rad är längre än 1000 tecken (plus radslutstecknet).

I den här och alla andra uppgifter på tentan gäller: Om du ska anropa en funktion från en tidigare uppgift, behöver du inte skriva koden för den funktionen på nytt. Du får också anropa funktionen även om du inte gjort uppgiften där man skulle skriva den.

Uppgift 5 (11 p)

Heltal ska lagras i en länkad lista.

a) (1p) Definiera de datatyper och variabler som behövs.

b) (3p) Skriv funktionen add_number_first, som tar ett heltal som argument och på lämpligt sätt stoppar in det först i den länkade listan.

c) (2p) Skriv funktionen sum_list, som returnerar summan av alla talen i listan.

d) (2p) Skriv funktionen in_list, som tar ett heltal som argument, och som returnerar 1 om talet finns i listan. Om talet inte finns i listan ska 0 returneras.

e) (3p) Skriv en main-funktion som läser in heltal från standardinmatningen ända tills talet noll lästs in, som mellanlagrar talen i en länkad lista med hjälp av funktionerna ovan, och till sist skriver ut talens summa.

Uppgift 6 (7 p)

Vi ska skriva ett par funktioner som arbetar med textfiler.

a) (3p)

Skriv en C-funktion som heter print_file_content och som skriver ut innehållet i en textfil. Den ska ta en sträng med ett filnamn som parameter, och skriva ut den filens innehåll på standardutmatningen (stdout). (Funktionen måste förstås öppna filen och läsa från den.) Funktionen ska på lämpligt sätt returnera en kod som anger ifall det gick bra eller inte. Det räcker med att kolla ifall filen gick att öppna.

b) (4p)

Antag att vi har en samling textfiler med hjälpinformation om olika ämnen. Varje fil har ett namn som består av det ämne den handlar om, plus ändelsen ".help". Till exempel finns filen "utskrifter.help", som handlar om utskrifter.

Skriv nu en C-funktion som heter print_help och som skriver ut hjälpinformation om ett visst ämne genom att anropa funktionen print_file_content ovan. Funktionen ska ta en sträng som parameter, och den strängen innehåller det ämne som man vill ha information om. Funktionen ska inte returnera något värde.

Till exempel ska anropet print_help("utskrifter") göra att innehållet i filen "utskrifter.help" skrivs ut på standardutmatningen.

Om det inte fanns någon information om det önskade ämnet, dvs om det inte fanns någon fil med det namnet, ska en lämplig text (till exempel "Tyvärr finns ingen hjälpinformation om det ämnet.") skrivas ut.